Vad händer nu med riksdagsmotionen som plagierar Wikipedia?

För strax över en vecka sedan rapporterade vi om hur en riksdagsmotion plagierat Wikipedia. Hur går det med den saken?
Jo, under tiden jag var på resa kom följande svar från en av de fyra riksdagsledamöter som stod bakom motionen, nämligen Finn Bengtsson:

Bäste Lennart Guldbrandsson.
Har varit bortrest sedan i torsdags, varför jag läste Ditt mail först nyligen och vill naturligtvis ge Dig ett svar på detta.
Först, tack för Ditt mail. Det är bra att Du upplyser oss om det som kommit till Din kännedom angående vår motion 2010/2011: M1498 i relation till Er ideella förening Wikimedia Sverige. Sedan, i det aktuella fallet var det en olyckshändelse, som förhoppningsvis ändå av de många kommentarer jag/vi fått på motionens innehåll förefaller ha marknadsfört Wikipedia på ett positivt sätt snarare än att ses som att motionen enbart har att profitera på den kunskap som där står att finna.

Det här är ett intressant sätt att börja ett svar på ett brev om plagiat. 1) Det var en olyckshändelse och 2) Det har gett Wikipedia reklam. Jag tror att skolelever runtom i Sverige ser mycket ljust på det här beskedet från riksdagen. Inte ett ord om att plagiat är något som alla bör undvika. Vi fortsätter läsa – det kanske kommer senare:

I det här fallet förbereddes motionen genom först författa en sammanställning av den nya diskrimineringslagstiftningen och beskriva dess däri äldre och nya grunder antagna för diskriminering. Detta arbete följdes sedan av vårt förslag i motionen till översyn av möjligheten att det, enligt vår mening, negativa tänkandet visavi medmänniskor som finns förestavade i den så kallde Jantelagen skulle kunna utgöra ännu en grund för diskriminering. En sådan möjlighet i lagstiftningen skulle kunna verka positivt socialt normerande för att på sikt ändra vår förklenande attityd till andra människors framgång när sådant agerande förekommer.

Härnäst kommer en redogörelse för bakgrunden till själva motionen. Kortfattat kan man säga att de såg ett behov av en motion. Oavsett om man får en skoluppgift eller får en idé själv, så är det en bakgrund som inte påverkar själva situationen, att man plagierar. Det finns inte gradskillnader, såsom det gör ifall man skulle ha ihjäl någon – mord och dråp. Det finns inte medvetet plagiat och omedvetet plagiat. Men vi fortsätter läsa:

För att knyta ihop vårt resonemang om diskrimineringslagstiftningsöversyn på detta område, krävdes emellertid också en detaljerad beskrivning av vad den sociala normen i den så kallade Jantelagen innebär. Information om detta hämtades från bland annat Nationalencyklopedin (NE) och Wikipedia.

I det här läget bekräftar riksdagsledamoten det som framkommit tidigare: riksdagsledamöter använder Wikipedia för att ta reda på bakgrundsinformation. Det är bra att de använder flera källor.

Under arbetet fanns inga möjligheter att flytta information från NE till motionen för att där bearbetas till ny text, men det gick att göra från Wikipedia.

Här finns två tolkningar. Den ena tolkningen är att det inte gick rent praktiskt att kopiera texten från NE. Det kan vi kalla ”klipp-och-klistra-tolkningen”. Den andra tolkningen är att författarna såg att det fanns ett ©-tecken någonstans i NE, tänkte att det betydde att man inte får kopiera hur som helst, och lät bli, medan de inte såg något © i Wikipedia (eller har hört att Wikipedia är fritt att återanvända). Den tolkningen kan vi kalla ”den mest troliga förklaringen”.

Det olycksfall som sedan inträffade var att den version av motionen som lades i riksdagens mall var denna förarbetstext som fanns och inte den slutbearbetade versionen. Resultatet blev alltså att, tillsammans med all annan originaltext av oss i motionen, så blev också bitar av Wikipediainnehåll närmast oförändrat kvar mitt i motionen.

Med andra ord: de skickade in en tidigare version av motionen än den färdigställda versionen. Sånt är lätt hänt. Jag har själv gjort liknande saker. Men en fråga kvarstår: Jag undrar hur den slutbearbetade versionen ser ut och om man i så fall skulle kunna få läsa den (och jämföra den med förarbetstexten). Förresten, det finns en fråga till: om det är så att man märker att man skickat in fel version av en motion – och det till och med påpekas av andra, finns det inga sätt att dra tillbaka/uppdatera/korrigera motioner? Det vore ju högst pinsamt om något man skrev fanns kvar i tid och evighet och man hade råkat stava fel.

Detta var inte vår mening, men skylls hög arbetsbelastning under den korta allmänna motionstiden när många olika motioner är under bearbetning samtidigt. Detta är emellertid ingen fullt godtagbar ursäkt, men en faktisk förklaring till hur detta kunnat hända utan att vara en intention i sig.

Jag förstår. Författarna hade mycket att göra, skickade in fel version, och nu kommer en ursä… nja, en förklaring. Kanske. Låt mig kort göra ett avbrott här och citera en text som finns på Uppsala universitets webbplats:

”Plagiat är en så allvarlig form av vilseledande att den normala åtgärden är att avstänga den fuskande studenten i 1-6 månader från alla studier. Motsvarande åtgärder tillämpas även vid andra typer av fusk.”

Citatet är yttrat av Umeå universitets icke namngivna rektor (rektor just nu är Lena Gustafsson men hon tillträdde efter att dokumentet uppdaterades, så jag gissar att dåvarande rektor var Göran Sandberg, men det kan ha varit någon tidigare rektor – man tycker att de borde angett källa lite tydligare).
Uppsala universitet fortsätter sin text om plagiat så här:

Lösningen på problemet med ökande plagiat är sannolikt mångfacetterad. Det kan till exempel krävas:

 • mer tid till färdighetsträning, dvs korrekt akademiskt skrivande och källkritik/källhantering
 • bättre information om vad som är tillåtet,
 • utveckling av undervisningsformerna så att de inkluderar moment som ökar förståelsen för vad som är tillåtet,
 • utveckling av examinationen för att försvåra plagiat,
 • medvetet arbete med att skapa en bra dialog med studenterna,
 • översyn av kursupplägget och den totala arbetsmängden eller en mix av några av dessa delar.

Utan vidare kommentarer fortsätter vi med Finn Bengtssons mail:

Det som känns bra är att varje hyperlänk som också finns kvar i texten för läsaren av motionen till just Wikipedias originalhänvisningar. Således uppfattar jag det som att det i det aktuella fallet blivit så bra som det kunde bli för både oss motionärer och Wikipedia, även om det definitivt inte var vår mening att det skulle bli så här från början.

Bengtsson menar att alltså att om man hänvisar till andra dokument på andra ställen på samma webbplats så är det tillräckligt, eller till och med ”så bra som det kunde bli”.

Det som möjligen bekymrar mig mera är det Du skriver om att riksdagen som institution verkar ha återkommande problem med sina transaktioner med Wikipedia. Om det dessutom kan förespås att detta kommer att fortsätta i framtiden, så finns all anledning att analysera i större detalj hur ett nytt kraftfullt medium som sökmotorn Wikipedia kommit att innebära för vårt (och även regeringens arbete, vill jag tro).

Jag vill här passa på att tillägga att riksdagen inte är ensamma i sina återkommande problem med Wikipedia. Det är heller inte särskilt konstigt att man har problem att förstå hur Wikipedia fungerar. Jag var tvungen att använda en hel bok för att förklara saken. Att blanda ihop Wikipedia med sökmotorer är ett exempel på ett inte helt ovanligt fel. I själva verket är Wikipedia ett uppslagsverk, om än rätt icke-traditionellt.

Jag håller inte för osannolikt att det i många av våra plattformar för att utforma politiken, exempelvis propositioner, utskottsbetänkanden, skriftliga frågor, interpellationer, kammardebatter (kammarprotokollen), motioner, m.m. finns faktaundefrlag som hämtats från olika kunskapsförmedlare men som inte har refererats till på ett korrekt sätt. Just här kan kanske problemen/fördelarna med ny teknik som den informationsteknologi på vilken bland annat Wikipedia bygger utgöra ett särskilt angeläget område att analyser för framtiden.

Här lämnar Finn Bengtsson en öppning för dels att vi inom Wikimedia Sverige kan komma och hjälpa riksdagen genom utbildning, dels att det finns ytterligare saker Wikipedia och den teknik som Wikipedia kan sägas representera går att användas till.

Jag ser att Ni har ett möte den 25-26 november kring detta här i Stockholm. Jag ska se om jag kan göra mig fri från andra engagemang då, kanske i första hand med inriktning på att lyssna till Din egen föredragning på torsdagseftermiddagen. Skulle detta inte gå för mig ddenna gång, tycker jag ändå att frågeställningen för oss rikspolitiker kan ses så angelägen att vi kan ha anledning att komma tillbaka till den i ett annat sammanhang.

Alla riksdagsledamöter är givetvis välkomna till Wikipedia Academy, om det inte är så att vi kan hålla ett separat möte med dem.

Mvh        Finn
***********************************************************************************
Finn Bengtsson, Linköping, Östergötland
Leg.läkare, professor/MD, PhD, professor
Riksdagsledamot (M)/Member of Parliament (Moderat Party)
Socialförsäkringsutskottet/
Standing Committee for Social Insurance

Vänta, vad? Finn Bengtsson är professor! För att bli professor krävs en hel del. Men det är klart: det finns kanske inte så många ställen att läsa om hur man ska göra för att undvika plagiat. Eller? Lund, Umeå, Linköping, Göteborg, Mälardalen, Skolverket
För den som undrar:
1. Ja, man ska ange källa när man använt material ur Wikipedia
2. Ja, man får använda text (och bilder) ur Wikipedia. Wikipedia ligger under en fri licens. Men man får göra det förutsatt att man anger källa. (Det enklaste sättet är att hyperlänka till rätt version av artikeln – klicka på ”citera denna artikel” i menyn till vänster)

3. Plagiat och upphovsrätt överlappar, men är inte samma sak. En enkel översikt:

 • ”To be or not to be; that is the question”

av Lennart Guldbrandsson

= plagiat, men inte upphovsrättsbrott (Shakespeare har varit död för länge)

av Finn Bengtsson

= inte plagiat men upphovsrättsbrott (eftersom jag skulle använda det utanför citaträtten)

 • Jag tar med hela det ovanstående talet i en bok.

av Lennart Guldbrandsson

= både plagiat och upphovsrättsbrott

 • Jag blir riksdagsledamot och skriver en egen motion efter eget huvud

= inte plagiat och inte upphovsrättsbrott

18 tankar om “Vad händer nu med riksdagsmotionen som plagierar Wikipedia?

  1. Wikimedia Sverige är ingen entitet, utan består av personer med olika ståndpunkter. Vad jag kan erbjuda är min egen ståndpunkt, och så får andra presentera sina egna åsikter. När det gäller denna begäran om skadestånd, så är inte Wikimedia Sveriges styrelse inblandade alls i den. Vi har inte konsulterats, utan bara meddelats i efterhand. Det är mycket möjligt att den som söker skadestånd har pratat med någon i föreningen – eller till och med är medlem. Även om jag hade blivit tillfrågad personligen om den här frågan är jag osäker på vad jag skulle ha svarat: å ena sidan tror jag att det kan behövas prejudikat när det gäller Wikipedia, å andra sidan riskerar man att fastna i juridiska spörsmål. Därför kan man fråga sig (som min sambo gjorde) varför jag skrev inlägget ovan. Svaret är att jag tror att det kan utbilda. Alltför många vet inte skillnaden mellan plagiat och upphovsrättsbrott exempelvis. Och alltför många tycker att plagiat är ett smärre ”brott”. Men visar man att det kan leda till avstängning, och att det är något som många universitet som brottas med frågan, så kanske det får effekt. Mindre plagiat åt folket. Och som jag skrev i det ursprungliga inlägget: offentliga plagiat gör det svårare att undervisa folk i att man inte ska plagiera.

   1. Hej,
    Wikipedia-projektet är fantastiskt, och ni gör ett jätteviktigt jobb som bevakar det i Sverige. Men som input inför framtiden kan jag inte låta bli att undra på vilket sätt denna pajkastning egentligen gynnar Wikip(/m)edia. Jag tycker Lennarts sambo hade en viktig poäng.
    OK, visst var riksdagsmotionen både ett plagiat och ett brott mot upphovsrätten. Och visst kunde Finn Bengtsson därför ha uttryckt sin ursäkt litet klarare. Men hur viktig är just en ursäkt för Wikipedia? För mig, som bara är en lycklig användare, framstod det som ytterst kontraproduktivt att i raljerande ton detaljanalysera Finn Bengtssons svar. ”Glyttigt”, som mina skånska vänner brukar uttrycka det. Man kan nog utgå från att motionärerna väl inser hur pinsamt detta är, och vore det då inte mer konstruktivt att i stället fullt ut dra nytta av den dialog som Finn Bengtsson föreslår. Efter inlägets nedsabling av hans person torde detta vara svårare nu.
    JK-anmälan uppfattar jag som rent effektsökeri, vilket kanske kan vara motiverat ibland men lätt blir pinsamt. Jag tror anmälan skulle ha varit direkt negativ för Wikimedia om den sanktionerats av styrelsen. Varje uppslagsverk har råkat ut för mängder av plagiat/upphovsrättsintrång, och jag är övertygad om att man inte riskerat sitt rykte som balanserad och seriös genom att kräva skadestånd för en enstaka överträdelse av några få personer. Att just riksdagsmän och professorer råkar vara dessa personer innebär inte att man behöver sänka sig till att sparka igång en juridisk tvist utan att ens vidtala personerna i fråga först.
    Bortsett från detta trodde jag inte att någon enskild person (än mindre anonym) kunde kräva skadestånd för något som står i Wikipedia, vare sig för sig själv eller för Wikimedias räkning. Är inte själva poängen att innehållet skapas och förbättras över tiden av författare som därmed lämnar ifrån sig alla upphovsrättigheter?
    Låt Wikipedia fortsätta uppfattas som ett seriöst projekt, och inte en organisation som absolut måste synas i det mediala rampljuset. ”10 minutes of fame” adderar inte till förtroendet.

    1. Nu har riksdagsmotionen fått en rimlig källhänvisning. Därför kan det kännas lite inaktuellt att ta upp den här saken igen. Och till viss del håller jag med om din kritik – det var kanske lite raljerande. I efterhand känns frågor alltid mindre viktiga. Men det finns framför allt tre skäl till att ta upp saken som jag fortfarande tycker gäller:
     1. Förstaårsstudenter får lära sig att inte plagiera. Hur ska vi och andra kunna hävda att man inte ska plagiera när det görs så här tydligt? Av en professor till på köpet. Det är vi inte ensamma om att skriva om. Och det tillhör också god sed att man anger källa. För Wikipedia innebär det naturligtvis positiva saker när riksdagsledamöter använder Wikipedia i arbetet på en så publik plats, att vi gärna skriver om det, oavsett om man anger källa eller inte.
     2. Det finns en poäng med att skriva mer nyanserat om upphovsrätt än bara för eller mot fildelning. Det här är en intressant fråga som jag tror att många har svårt att sätta sig in i, skillnaden mellan plagiat och upphovsrättsbrott. Därför avslutades inlägget med en genomgång av de olika delarna.
     3. Wikipedia-skribenter lägger inte materialet utanför upphovsrätten, utan under licensen CC-by-sa. Det innebär att man är skyldig att ange källa. Alla förstår inte den licensen. Det här var ett bra tillfälle att förklara det för allmänheten.
     Låt oss dessutom hålla ett par saker i åtanke. Det var jag som först föreslog en dialog, inte Bengtsson. Jag eller någon annan i styrelsen har inte tänkt att JK-anmäla saken, eller förordat att någon annan ska göra det. Och det var inte en ursäkt vi ville ha, utan tecken på att Bengtsson et al visat att de förstått att de både brutit mot upphovsrätten och att de plagierat – regler som de kanske till och med varit med och sätta upp.
     Jag vill inte, och det vill ingen annan i styrelsen heller såvitt jag vet, ha politikerna till motståndare. Men någonstans måste man sätta gränsen, och för min del (det var jag som skrev inlägget, och jag tar ansvaret för det jag skrev) går gränsen vid lagbrott.

 1. Jag tror nog faktiskt lite mer på ”klipp och klistra”-tolkningen, exempelvis att man hade tillgång till NE i tryckt form.

  1. Så kan det förstås vara. Jag vet att många som har tillgång till NE:s fulla sajt inte utnyttjar den eftersom den kräver inloggning. (Likadant med medicinska uppslagsverk, etc.) Det här kan bli en intressant situation för NE, när folk hellre använder bokversionen och Wikipedia än sajten NE.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *