Stockholm finns nu i vår databas över offentlig konst

See below for the English translation.

I Sverige byggs det nu för första gången en nationell databas med information om konstverk på allmän plats. Databasen kommer att bli till nytta för både kommunerna, allmänheten, forskare och självfallet även på Wikipedia. De koordinatsatta konstverken går att beskåda på www.offentligkonst.se.

Gustav II Adolfs ryttarstaty på Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Gustav II Adolfs ryttarstaty på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Lars (Lon) Olsson. Licens: CC BY-SA.

Wikimedia Sverige, med stöd från Vinnova, håller på att bygga en öppen databas för offentlig konst i Sverige. Syftet med projektet är att information om offentliga konstverk på allmän plats, både inom- och utomhus, sammanställs i en databas under en fri licens. Databasen har ett öppet API vilket gör det möjligt att utveckla olika typer av online-verktyg och applikationer som använder databasen, för alla som är intresserade.

De senaste veckorna har ett omfattande arbete pågått med att färdigställa databasstrukturen och data om de konstverk som finns i Stockholms kommun finns nu inlagt. Arbetet fortsätter med att lägga in den data Wikimedia Sverige mottagit från andra kommuner. Samtidigt kan allmänheten göra databasen bättre genom att på Wikipedia lägga till exempelvis koordinater och annan information som ofta saknas i den officiella informationen. Den användarskapade informationen förs därefter automatiskt över till databasen. Även länkar till fritt licensierade bilder, på Wikimedia Commons, kommer att inkluderas i databasen. Att använda den officiella informationen som grund men förädla databasen med information från allmänheten ökar värdet och antalet användningsområden markant.

Målet är att databasen ska kunna användas av forskare för att urskilja trender och inriktningar, eller av kommunerna för att kunna samordna underhåll. För allmänheten blir det enklare att få en överblick över konsten som finns i samhället. Naturligtvis planerar vi även att använda databasen själva för att ex. skapa listor på Wikipedia med den konst som finns i kommunerna.

Idén till databasen uppkom under förberedelser av den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som Wikimedia Sverige för första gången anordnade under maj månad 2013, i samarbete med Europeana. Tävlingen bygger på att folk tar fotografier av offentliga konstverk och då behöver man veta vilka konstverk som har bilder och som ännu saknar dem. När vi började förberedelserna inför Wiki Loves Public Art insåg vi att det saknades en nationell databas för offentlig konst i Sverige, och bestämde oss då för att bygga en databas på egen hand.

I dagsläget finns det redan en fungerande databas uppe och Wikimedia Sverige för en dialog med ett 20-tal kommuner om att släppa deras data. Vi har överlag fått en mycket god respons fast många är osäkra vad öppna data innebär och hur de ska gå tillväga. Vi hoppas att projektet ska kick-starta diskussionerna hos kommunerna och få dem att inse det stora intresset som finns ute i samhället för deras data.

www.offentligkonst.se går det redan nu att se all de konstverk i Stockholm som är koordinatsatta av Wikipedias volontärer markerade på en karta. Klickar man på en blå markör kan man läsa mer om konstverket och ofta se en bild på det.

Koordinatsatta konstverk i Stockholms kommun.

ENGLISH VERSION

Stockholm is now in our database of public art

In Sweden, a national database of information about artwork in public places is being built for the first time. The database will be useful for municipalities, the public, researchers and of course for Wikipedia. The artworks for which there are coordinates can be seen at www.offentligkonst.se.

Statue of Gustav II Adolph at Gustav Adolfs torg in Stockholm.
Statue of Gustav II Adolph at Gustav Adolfs torg in Stockholm. Photo: Lars (Lon) Olsson. Licens: CC BY-SA.

Wikimedia Sweden, with support from Vinnova, is building an open database of public art in Sweden. The aim of the project is to enable information on artworks in public places, both indoors and outdoors, to be compiled into a database under a free license. The database has an open API, making it possible to develop different types of online tools and applications for anyone with the interest.

For the last few weeks, extensive work has been going on to complete the database structure and data about the artworks in Stockholm municipality have now been included. Work will now continue with entering the data which Wikimedia Sweden has received from other municipalities. Meanwhile, the public can make the database better by going to Wikipedia and entering coordinates and other information which is often lacking in the official information provided to Wikimedia Sverige. The user-created information will thereafter be automatically transferred to the database. Links to freely licensed images, hosted at Wikimedia Commons, will also be included in the database. Using the official information as a basis but refining the database with user-generated information will significantly increase the value and usability of the database.

The goal is for the database to be useable by researchers in identifying trends and directions, and by municipalities to coordinate maintenance. For the public, it becomes easier to get an overview of the art in our society. Of course we also plan to use the database ourselves in order to e.g. create lists on Wikipedia of the artworks in each municipality.

The idea for the database is a result of the preparation for the international photo contest Wiki Loves Public Art which Wikimedia Sweden, in collaboration with Europeana, organized for the first time in May 2013. The contest is based on people taking photographs of works of public art, for which you need to know which artwork already has images and which don’t. When we began preparations for Wiki Loves Public Art, we realized that a national database for public art in Sweden was lacking. And so we decided to build a database of our own.

Currently there is already a working database up and running and Wikimedia Sweden is having a dialogue with some 20 municipalities regarding the release their data. We have generally had a very good response from the municipalities, however many are unsure about what open data means and how they should proceed. We hope that this project will act as a kickstarter for discussions within and amongst the municipalities and make them realise the great interest society has in their data.

At www.offentligkonst.se you may already browse a map of all the works of art in Stockholm for which volonteers at Wikipedia have added coordinates. Clicking on one of the blue markers will display information about the artwork and often show you an image of it.

Geotagged artwork in Stockholm municipality.

1 tanke om “Stockholm finns nu i vår databas över offentlig konst

Comments are closed.