Greta Doçi – öppna data som ett verktyg för kvalitet i utbildning

English version below.

Följande intervju gjordes under Wikimania 2019 i Stockholm, Wikimedia-gemenskapens årliga konferens. De åsikter som uttrycks här nedan är personens egna. Den här konferensen är en plats för att berätta sina historier, utbyta idéer och möta nya och gamla vänner.

Wikimania 2019 organiserades av Wikimedia Foundation och arrangerades av Wikimedia Sverige. Den samlade hundratals wikimedianer från hela världen. Årets tema var: Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Greta Doçi – öppna data som ett verktyg för kvalitet i utbildning

Greta Doçi
Greta Doçi, wikimedian, volontär och mjukvaruutvecklare, deltog i det hackathon som hölls dagarna innan Wikimania 2019. Foto: Gitta Wilén CC BY-SA 4.0. Via Wikimedia Commons.

Jag tror på att mänskligheten bör dela för att utvecklas. Annars kommer vi aldrig att få veta vad som finns där, vad som gömmer sig bakom dörren. Öppen källkod, öppen kunskap, fri mjukvara och verktyget Wikipedia, kan vara en plattform för det, säger Greta Doçi, wikimedian och mjukvaruutvecklare inom öppen källkod.

Greta Doçi är övertygad om att Wikipedia är ett bra verktyg för utbildning, både för att undervisa om världen och dess mångfald och för att lära oss om hur vi kan samarbeta med varandra.

Wikiversum drivs av öppen källkod och fri mjukvara. Med öppen källkod menas oftast mjukvaran och koden som det bygger på. Det betyder att användare fritt kan använda och bearbeta mjukvaran, att de kan kopiera och distribuera mjukvaran, med eller utan några förändringar.

– Personligen gillar jag öppen källkod på grund av gemenskapen och att det ger oss möjligheten att bygga våra egna projekt. Du kan vara med och bidra om och när du har kunskapen, säger Greta Doçi, som lägger in timmar med arbete på kod för en öppen värld.

Greta Doçi är en mjukvaruutvecklare från Albanien som har bott i Berlin under det senaste året. Efter att ha haft en praktikplats på Wikimedia Deutschland i sex månader, arbetar hon nu på Nextcloud, ett företag som erbjuder en samling av program som är tillgängligt för kunder via molnet och som bygger på öppen källkod.

Öppen källkod för en hållbar framtid

Greta tror inte att centralisering är någon bra idé generellt. Att skapa en struktur som är beroende av en person eller ett företag skapar en sårbarhet. Det kommer att finnas en risk för maktmissbruk och en ovilja att göra förändringar.

– Å ena sidan vill vi att all kunskap ska finnas på en plats där alla kan komma åt den, till exempel i WikiData och på Wikipedia. Men å andra sidan bör det vara decentraliserat, där alla kan bidra och använda det utan några copyrightbegränsningar. Ju fler människor som är inblandade i beslutsfattandet, desto stabilare grund är det för en hållbar framtid.

Engagera dig i öppenhet och i Wikimedia

Om du har tekniska kunskaper och vill bidra till de olika Wikimedia-projekten på en professionell nivå som utvecklare, kan du gå till förstasidan klicka på den länk som säger: “Deltagande”.

–  Du kommer så klart till en Wikisida med massor av information som kommer att hjälpa dig att hitta allt som du behöver veta för att gå med i ett team. Det finns också IRC-kanaler, chattkanaler och e-postadresser. Du kan skicka ett mejl, så kommer teamet att berätta hur du kan engagera dig. Tech-folket har också många event. Information om dessa får du via banners som ligger överst på var och en av de olika språkversionerna, berättar Greta.

En call out för kvinnor som vill utveckla för Wikimedia

Det finns fortfarande färre kvinnor som är utvecklare inom Wikimedia än män. Det här är något som Greta Doçi vill se en ändring på.

– Jag har arbetat med mångfaldsfrågor i sex år nu, men det tar tid att göra förändringar.

Wikidata projektet

Det mest intressanta teknikprojektet är Wikidata, som Greta Doçi tänker är framtiden.

– Jag ser fram emot till när jag kan köpa min egna virtuella assisten som jag kan fråga vad som helst och den kommer att svara med information som jag har varit en del av att skriva, säger Greta och ler.

Så här engagerar du dig i Wikimedia rörelsen

Deltagande: Wikidata.

Relaterade länkar:

 

In English

 

The following interview was made during Wikimania 2019 in Stockholm, an annual conference for the Wikimedia community. The opinions expressed below are the person’s own. This conference is a place for telling stories, exchanging ideas and to meet new and old friends. 

Wikimania 2019 was organized by the Wikimedia Foundation and hosted by Wikimedia Sverige. It gathered hundreds of Wikimedians from around the world. The theme this year was: Stronger together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals.

Greta Doçi – open data as a tool for quality in education

Greta Doçi
Greta Doçi, Wikimedian, volunteer and software engineer, attended the hackathon, the pre-event at Wikimania 2019, in Stockholm. Photo: Gitta Wilén CC BY-SA 4.0. Via Wikimedia Commons.

I believe that humanity should share to develop. If we do not do that, we will never know what is there, what is behind the door. Open source, open knowledge, free software and the tool Wikipedia, is the platform for it, says Greta Doçi, a Wikimedian and software engineer working in an open source environment.

Greta Doçi believes that Wikipedia is a great tool for education, both for teaching about the diverse world we are living in and for people to learn how to collaborate with each other.

The Wiki universe runs on open source and free software. By open source you normally refer to the software and the code behind it, which means that users are free to use the software and to copy and redistribute the software, with or without changes.

– Personally, I like open source because of the community and that it gives us the power to build our own projects. You have the opportunity to contribute if and when you have the knowledge, says Greta Doçi, who is putting in hours of code for a better and open world.

Greta Doçi is a software engineer from Albania, who has been living in Berlin for the last year. After doing an internship for six months at Wikimedia Deutschland, she is now working as an intern at Nextcloud (an open source suite of client-server software for creating and using file hosting services).

Open source for a sustainable future

She does not believe that centralization in general is a good idea. Creating a structure depending on someone or a company makes it vulnerable. There will be a risk for power abuse and a resistance to make changes.

– On the one hand we want the whole knowledge to be at a place where everybody can access it, for example in WikiData and on Wikipedia. But on the other hand, it should be decentralized, so everyone can contribute and use it without any copyright restrictions. The more people are involved in the decision making, the better foundation for a sustainable future.

Get involved in the open movement and in Wikimedia

If you have got the technical skills and want to contribute to the Wikimedia projects at a professional level as a developer, you can go to the front page at any language version and click on the link that says: “Get involved”.

– And of course it is a Wikipage with lots of information that will help you find everything you need to know to join a team. There are also IRC channels, chat channels and email addresses. You can send an email and the team will tell you how to get involved. The tech people are also doing a lot of events, you will get information about that as banners on top of the different language version of the Wikipedia pages, she says.

A call out for Wikimedian women volunteer developers

There are still fewer Wikimedian women volunteer developers than men. This is something that Greta Doçi would like to see change.

– I have been working with diversity issues for six years now, but it takes time to make changes.

The Wikidata project

The most interesting tech project is Wikidata, which Greta Doçi thinks is the future.

– I am looking forward to when I can buy my virtual assistant that I can ask about anything and it will answer me with information that I have been a part of writing, she says and smiles.

How to get involved in the Wikimedia movement

Get involved: Wikidata.

Related links: