Gemensamt remissvar på öppna data-utredningen

I juni 2019 röstades det så kallade Öppna data-direktivet igenom i EU. I sommar ska direktivet ha genomförts i svensk lagstiftning, och för några månader sedan kom Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (dnr I2020/02346). Igår var deadline för remisser på utredningens lagförslag.

Wikimedia Sverige var inbjuden som remissinstans, och vi svarade på remissen i ett gemensamt remissvar tillsammans med bland andra Civic Tech Sweden, Open Knowledge Sweden, Datastory, Sweco och Föreningen Grävande Journalister.

Remissvaret crowdsourcades genom ett kollaborativt Google Docs, och många olika organisationer, företag och myndigheter utväxlade synpunkter. Det var en väldigt spännande och lärorik process för oss att delta i, och det verkar också ha varit väldigt lärorikt för de som deltog i processen, oavsett om de var en del av det slutgiltiga remissvaret eller inte.

På en övergripande nivå går lagförslaget i rätt riktning. Den tidigare så kallade PSI-lagen har tyvärr inte fått önskad effekt, eftersom Sverige fortfarande halkar efter när det kommer till öppna data. Det nya huvudbetänkandet går på flera håll i rätt riktning, och lägger fokus på hur Sveriges myndigheter och offentliga företag kan tillhandahålla mer offentlig information på ett öppet, fritt och maskinläsbart sätt.

I vårt remissvar lyfter vi dock några områden där vi menar att lagförslaget inte går lika långt som direktivet, och därmed riskerar att inte nå lagens syften:

  • Lagförslaget skriver att myndigheter bör göra information tillgänglig på eget initiativ. Bör är ett knepigt ord, eftersom det inte går att följa upp, och inte heller innebär några direkta krav. Vi menar att bör riskerar att få liten eller utebliven effekt, och att det bör ersättas med ett ska.

    Ett viktigt syfte med direktivet är att myndigheter ska verka i enlighet med “inbyggd öppenhet och öppenhet som standard”. Vi menar att bör inte kommer att leda dit.

    Dessutom har man i lagförslaget valt att inte lyfta in öppenhet som standard i syftet, eftersom man menar att skrivelsen om bör leder till just det. Som beskrivet ovan är vi skeptiska till det, men menar att öppenhet som standard också bör skrivas in i syftet med lagen, i dess portalparagraf.

  • I direktivet är det tydligt att öppenhet och fria villkor ska vara normalläget, men som det har formulerats i det svenska lagförslaget framstår det som att begränsade villkor är normalläget, och att helt fria villkor är ett undantag. Vi menar att villkorsskrivelserna är felvända, går på tvärs med direktivet och missar målet. Därför föreslår vi en ny skrivelse apropå det.

  • En tredje och sista viktig punkt för Wikimedia Sverige är att om man inte får information enligt de licensvillkor, exempelvis CC0, som man begär, ska det kunna vara en grund för överklagan. I lagförslaget föreslås att man ska kunna överklaga om inte myndigheten vill tillhandahålla informationen såsom man har önskat, och vi menar att licensvillkor är en del av begäran om vidareutnyttjande.

Civic Tech Sweden har lagt ut hela remissvaret på sin blogg: du kan ta del av det här!

Dessa organisationer står bakom remissvaret: