Internet i Sverige: så i efterhand

Vilka problem hade projektet?

Ser man till ämnet Internet i Sverige är det dessutom ovanligt svårt att skriva bra artiklar om. För det första är det landsspecifikt och knutet till Sverige, vilket betyder att vi redan har de bästa artiklarna. Det går således inte att ta artiklar från andra språkversioner (främst engelska) och översätta som vi ofta gör inom andra områden. Istället behöver man skriva dem från grunden. Det försvåras i sin tur av att det i många (om än inte alla) fall saknas goda källor, och att man därför har ont material att basera sina artiklar på.

Kortsiktigt hade det förmodligen varit effektivt att betala mig för att själva skriva artiklar om ämnet, vilket hade kunnat leda till att det hade varit långt bättre täckt än vad som är fallet idag. Det är dock en strategi som riskerar att möta så mycket motstånd på Wikipedia att jag, rent bortsett från att jag inte heller tycker att det är en god idé av etiska skäl, skulle rekommendera att man avstår från den. Som diskussionen på Bybrunnen visade är det synnerligen kontroversiellt. Nu var de röster som tyckte att vad vi gjorde var oacceptabelt i en ganska liten minoritet, men många fler ogillade tanken på att någon skulle mot betalning redigera direkt i artiklarna, vilket vi betonade att jag inte skulle göra. Min rekommendation är att Wikimedia Sverige även i fortsättningen undviker att göra detta. Relationen till användarna på Wikipedia är fullständigt central för att föreningen skall ha ett meningsfullt syfte. Enskilda individer kommer, vad man gör, att tycka illa om den, men det är nödvändigt att på det stora hela visa största möjliga respekt för wikipedianernas syn.

Det allra viktigaste är faktiskt inte om invändningarna är korrekta eller inte. Det viktiga är att de finns, och att någonting av det värsta som Wikimedia Sverige skulle kunna göra vore att alienera de som är aktiva på svenskspråkiga Wikipedia. Man kan aldrig göra alla nöjda, men att förlora sin legitimitet som stödförening som försöker verka för Wikipedias bästa bland wikipedianerna är någonting som Wikimedia Sverige bör kämpa för att undvika om man vill behålla sin relevans.

Vad kan vi lära oss?

*) Jag tror personligen att det är i det närmaste meningslöst att försöka få personer som redan är aktiva på Wikipedia att börja skriva om ett helt nytt ämne. Vi som lägger vår tid på Wikipedia oftast gör det för att vi har någonting som tar upp den. Vi sitter sällan och letar efter nya saker att skriva om; vi har våra intresse- och kunskapsområden. Det är dessutom förmodligen inte ens önskvärt. Att vem som helst kan skriva betyder inte att vem som helst kan skriva om vad som helst. Wikipedia vill ha skribenter som skriver om de ämnesområden de behärskar. Varför skall vi uppmuntra personer att skriva om specifika ämnen oavsett kunskapsnivåer Snarare borde man identifiera de grupper som sitter på de kunskaper vi vill ha och förmågan att omvandla dessa kunskaper till goda artiklar, och uppmuntra dem att ta del i arbetet. Nackdelen är att vi inte har mycket att locka med annat än läsning. Fördelen är att de personer som kan mycket om någonting ofta är engagerade, och angelägna om att kunskap som sprids är fyllig och korrekt. Vi borde bli bättre på att entusiasmera fler att skriva på Wikipedia. Och visst vill du som läser det här hjälpa till, om du inte redan gör det? Vad är du bra på? Vad har du intressanta böcker om hemma som du kan använda som källor?

*) Det är inte lätt att få andra att skriva på Wikipedia heller, förstås. Det kan vara svårt att entusiasmera rätt personer, de som har såväl kunskaper som tid och lust, och även när det finns entusiasm och personer som gärna vill bidra, är det långt ifrån säkert att det i slutändan betyder att de faktiskt kommer att hjälpa till med någonting. Vi borde bli bättre på att i högre utsträckning samla våra erfarenheter: vad som är bra och vad som kan bli bättre, hur man följer upp när någon verkar tycka att det är en bra idé. Vad var det som fick dig att börja skriva? Vad skulle få dig att skriva om du inte redan gör det?

*) Märkning av artiklar och dylikt metaarbete borde komma efter det att man har samlat aktivitet kring projektet, vilket alltid borde vara punkt ett. Stöd redigering som existerar snarare än den som inte finns. Om det inte finns? Se till att entusiasmera och aktiva personer. Sedan kan man fokusera på mer exakt vad man behöver göra. Att lägga tid på att påpeka vad man behöver göra när ingen gör det är slöseri med tid.

*) Alla framtida projekt ha en tydligare plan för hur man skall ta tillvara på arbetet och fortsätta att utveckla det efter att det finansierade projektet avslutats. Att arbeta för Wikipediaprojektets (till skillnad från det betalda projektet, alltså) fortlevnad bör vara explicit inskrivet i kontraktet med den som åtar sig uppdraget.

Kommentarer? Kritik? Råd?

Tidigare inlägg: Projekt Internet i Sverige, Projekt Internet i Sverige är i gång, Projekt Internet i Sverige: söka, finna, märka upp, Projekt Internet i Sverige: vad behöver vi göra?, Projekt Internet i Sverige: att söka uppmärksamhet, Projekt Internet i Sverige: vi har en portal, Projekt Internet i Sverige: folk gör vad de kan, Internet i Sverige: vad blir läst?