Umepedia Challenge är nu över!

For English, see below.
Tidigare postat på Wikimedia Foundations blogg.

Umepedia Challenge är nu över!

Umepedia Challenge är den senaste delen inom QRpedia-projektet Umepedia.

Vinnaren kommer bland annat att kunna visa upp det här fina digitala priset på sin användarsida.

Alla som har deltagit i tävlingen och genom deras insatser än en gång visat hur fantastikt Wikipedia är belönas med det här vackra priset att visa på sin användarsida.

Ett diagram som visar hur många av de ursprungliga fyrtio artiklarna som finns på de olika språken.

Umepedia Challenge har nu kommit till sitt slut och vi är extremt glada över resultatet! Tävlingen ägde rum maj 1-31 och fokuserade på att skapa (inledningsvis) fyrtio artiklar om Umeå på så många språk som möjligt. Dessa fyrtio artiklar har utökats under det gångna året av en grupp svenska volontärer och översattes till engelska under veckorna före tävlingen.

Baserat på andra online-tävlingar satte vi våra förväntningar lågt med enbart 25 bidrag. Detta resultat nåddes och överskreds dock redan första dagen på tävlingen! I skrivande stund (27 maj) har vi imponerande 551 bidrag av 37 deltagare! Det är även fantastiskt att se att 11 språk nu har alla 40 artiklar tillgängliga vilket gör dem till en utmärkt källa för information om Umeå stad. Vi blev verkligen helt överväldigade av detta! Eftersom så många språk redan hade skapat alla 40 artiklar bestämde vi oss för att, 20 dagar in i tävlingen, lägga till ytterligare 6 bonusartiklar. Vi vill rikta ett stort tack till er alla för ert ihärdiga arbete på Wikipedia och för att ni hjälpt till att sprida informationen om tävlingen (och till Amical Wikimedia för idén om att använda den enkla och eleganta WLM-designen för skrivtävlingar online) samt till Wikimedia CH för sponsringen av flera specialpriser.

Så varför begränsade vi oss till 40 (+6) artiklar? Jo, idén var att vi ville fokusera insatsen och göra det enkelt för deltagarna att se hur mycket arbete som återstod. Sedan kommer vi under året att sätta upp skultar med “QRpedia-koder” intill dessa 40 historiskt och kulturellt viktiga platserna i Umeå (som för närvarande är Europeisk kulturhuvudstad). Du kanske redan vet detta men en QRpedia-kod är en smart typ av Quick Response (QR)-kod vilken automatiskt identifierar vilket språk du använder på mobiltelefonen och tar dig till den språkversionen av Wikipedia, så att du kan läsa artikeln på ditt modersmål. Detta är ett utmärkt sätt för invandrare, internationella studenter och självfallet turister att ta del av och lära sig mer om staden. Att ha alla dessa artiklar redo kommer att göra det enklare för oss att komma överens med husägarna om var skyltarna ska sitta så även för detta har volontärinsatsen varit extremt värdefull.

Ett problem är självfallet att exempelvis turister måste betala höga roaming-avgifter, tursamt nog har Umeå redan ett stadstäckande wifi-nät som är fritt att använda 15 minuter om dagen. Utöver de 40 platserna har vi även QRpedia-koder i utställningarna i Guitars – the Museum, kopplade till artiklar om kända artister. Vår nästa utmaning kommer kanske inkludera dessa och Umepedia Challenge 2.0 kommer säkerligen att innehålla mer viktiga sidoartiklar så att de nuvarande artiklarna får mer djup. Då kommer vi även att arbeta vidare på att utveckla ett ännu rättvisare poängsystem som dock kommer att vara fortsatt enkelt, då det är en central aspekt för att göra det roligt.

För den som är intresserad av att organisera översättningstävlingar i framtiden kan vi tipsa om ett bekvämt verktyg som vi utvecklat där antalet språk en artikel har översatts till automatiskt räknas ihop genom anrop till Wikidatas API. Det sparar en hel del tid!

De sex vinnarna i Umepedia Challenge är:

Första: User:Satdeep gill = 828 poäng
Andra: User:Artificial123 = 763 poäng
Tredje: User:ANKAN GHOSH DASTIDER = 710 poäng
Fjärde: User:Semso98 = 574 poäng
Femte: User:DirkVE = 526 poäng
Sjätte: User:Stryn = 396 poäng

Ett stort grattis till samtliga!

Med vänliga hälsningar,

John Andersson, projektledare, Wikimedia Sverige. John.Andersson@wikimedia.se

English

The Umepedia Challenge is the latest part of the work done in the QRpedia project Umepedia.

The winner will, amongst other things, be able to showcase this on her/his user page.

Everybody who takes part in the Challenge and through their efforts helps us once again to show how fantastic Wikipedia is will be able to showcase this beautiful award on her/his user page.

A graph listing all the different language versions of the 40 original articles.

The Umepedia Challenge has now come to an end and we are extremely happy with the results! The contest took place between May 1-31 and has been focusing on creating (initially) forty Wikipedia articles about the Swedish city of Umeå in as many languages as possible. These forty articles have been expanded over the last year by a group of Swedish volunteers and translated into English in the weeks before the contest.

Based on other previous online contests we had set our hopes low with only 25 contributions, but this was reached and surpassed on the very first day of the Challenge! As I am writing this (May 27) we have a stunning 551 contributions by 37 participants! It’s also great to see that 11 languages now have all 40 articles available, making them an excellent source of information about the city of Umeå. We are blown away by this! Because so many languages already had all of the 40 articles created, we decided, 20 days into the contest, to add six more bonus articles. We want to sincerely thank all of you for the hard work on Wikipedia and for spreading information about the contest (and to Amical Wikimedia for the idea of using the simple and elegant WLM design in online writing contests) and to Wikimedia CH for sponsoring a number of special prizes!

So why did we limit ourselves to 40 (+6) articles? Well, the idea was that we wanted to focus the efforts and make it possible for the participants to see how much work was left. During the year we will place signs with “QRpedia codes” next to these 40 historically and culturally important places in Umeå (which is currently the European Capital of Culture). You might already know this, but a QRpedia code is a smart form of a Quick Response (QR) code, which automatically identifies what language you are using on your phone and directs you to the right language version on Wikipedia, so that you can read the article in your native tongue. This is an excellent way for immigrants, international students and tourists to enjoy and learn more about the city. Having all of these articles ready will make it easier for us to come to an agreement with the house owners to put signs on their buildings, so in that sense, the volunteer effort is extremely valuable.

One problem is, for example, that tourists have to pay a lot for the roaming charges, but luckily Umeå already has a city-wide Wifi network that is free to use for 15 minutes per day. On top of the 40 places, we also have QRpedia codes in the exhibits in Guitars – the Museum, connected to famous musicians. Perhaps our next challenge will include these, and Umepedia Challenge 2.0 will surely include other important articles that will support the 40 Umepedia Challenge articles in order to give them more depth. In future contests we will also do our best to improve the point system further to make it even more fair, while keeping it fun and easy.

For anyone interested in organizing translation challenges in the future please feel free to use the handy tool that we developed, where the number of languages an article has been translated into can be counted using calls to the Wikidata API.

The winners of the main prizes in the Challenge are:

1st: User:Satdeep gill = 828 points
2nd: User:Artificial123 = 763 points
3rd: User:ANKAN GHOSH DASTIDER = 710 points
4th: User:Semso98 = 574 points
5th: User:DirkVE = 526 points
6th: User:Stryn = 396 points

Congratulations to all of you!

Warm regards,

John Andersson, Project Manager, Wikimedia Sverige. John.Andersson@wikimedia.se

1 tanke om “Umepedia Challenge är nu över!

Comments are closed.