Hur ska vi hantera problematisk data?

Föreläsningar och workshop om problematisk data – fredag den 30 augusti, Goto 10, Annexet, Hammarby kaj 10A

En workshop om problematisk data!

[English version below]

Hur ska kulturarvsaktörer, bibliotek, arkiv och museer förhålla sig till den data och information i samlingarna som kan uppfattas som kränkande, provocerande, rasistisk eller otidsenlig? Samlingarnas dokumentation, den data som beskriver innehållet är som tidskapslar från förr, ofta fyllda med material som idag ses som problematiskt. När digitalt material tillgängliggörs på öppna plattformar kan det vara ett bra tillfälle att se över beskrivningar och vid behov uppdatera materialet så det bättre relaterar i samtiden. Genom fria licenser och möjligheter med crowdsourcing kan data tillföras, rättas och förändras under tid. Den förbättrade metadatan, till exempel översättningar till flera språk, kan också återföras till institutionerna.

Frågeställningar

 • Hur kan vi arbeta med tillgängliggörande? Kan vi minska den eventuella oron för vem eller vilka som kommer att använda materialet? Vad är nyttan av att tillgängliggöra materialet?
 • När material har tillgängliggjorts: Hur kan vi skapa värde för, och ge ägandeskap åt, den grupp som är utsatt? Finns det några idéer till verktyg här?
 • Hur kan vi säkerställa att materialet återanvänds, länkas och sprids på ett sätt som är i linje med den ursprungliga intentionen?

Arbetsordning

Dagen inleds med tre föreläsare som har erfarenhet inom området eller har arbetat med att tillgängliggöra samlingar med problematisk data. Efter lunch tar processledare Ulrika Eklund över arbetet och leder en workshop kring valda frågeställningar.

09.00 Hej och välkommen med fika!
09.20 Inledning av dagen – av arrangörerna
09.30 Bas Nederveen från Rijksmuseum om erfarenheter från deras terminologiprojekt (föreläsning på engelska).
10.15 Paus – Kaffe/Te/Frukt
10.30 Stefan Bohman tidigare ordförande i ICOM Sverige och aktuell med boken Skelett i garderoben (föreläsning på engelska).
11.00 Susanna Ånäs, Wikimedia Finland berättar om WikiProject Saami (föreläsning på engelska).
11.30 Lunch – catering på plats
12.30 Workshop och arbete i mindre grupper varav en grupp på engelska.
14.30 Paus – Kaffe/Te/Bulle
16.00 Sammanfattning och resultat
16.30 Avslut av dagen
17.00 Middag – för de som vill äta tillsammans (på egen bekostnad)

På eftermiddagen tar vi fram riktlinjer och förslag på verktyg som kan behövas vid uppladdning till öppna plattformar. Vilka processer och verktyg behöver vi utveckla för att säkerställa en bra hantering av problematisk data? Hur kan denna typ av problematiskt material bäst representeras i strukturerad form?

Vi efterlyser erfarenheter och synpunkter från museer och institutioner som arbetat med att tillgängliggöra material med problematisk karaktär. Målet för dagen är att ta fram specifikationer och riktlinjer för hantering av problematisk data vid upploaddning till öppna plattformar.

 • Tid: Fredag den 30 augusti 2019 klockan 09.00–17.00
 • Plats: Annexet, Goto 10, Hammarby Kaj 10A (plan 1) Karta
 • Pris: Kostnadsfritt men anmälan är bindande
 • Antal: Det finns plats för max 30 personer
 • Arrangör: Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet
 • Anmälan: Mejl till Tore Danielsson Wikimedia Sverige

 Målgrupp är anställda inom GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives and Museums) som arbetar med problematisk data och information. Dagen kommer att dokumenteras och materialet kommer att släppas under en fri licens.

Relaterade länkar:

A workshop on Problematic data

Bild på huset där workshopen ska genomföras
Lectures and workshop on problematic data

How should archives, museums, and cultural heritage players relate to data and information in the collections that can be perceived as offensive, provocative or racist? The collections’ documentation, the data describing the content, is like time capsules from the past, often filled with material that today is considered problematic. When digital material is made available, it may be a good time to review descriptions and update the material so that it relates to the contemporary. Through free licenses and the possibility of crowdsourcing, data can be added, corrected and changed over time. The improved metadata, for example through multilingual translations, can then be returned to the institutions.

Question at issue

 • How can we work with making knowledge available: How can we reduce concerns about who will use the material? What is the benefit of making the material available?
 • When materials have been made available: How can we create value for, and give ownership to, the group that has been exposed? Are there any tool ideas here?
 • How can we ensure that the material is reused, linked and disseminated in a way that is part of the original intention?

Action plan

The day starts with three lecturers who have experience in the field or have worked on making collections with problematic data available. After lunch, process manager Ulrika Eklund takes over the work and leads a workshop on selected issues.

09:00 Hello and welcome with coffee!
09:20 Introduction of the day – by the organizers
09:30 Bas Nederveen from the Rijksmuseum talks about their terminology project. Lecture in English.
10.15 Break – Coffee/Tea/Fruit
10:30 Stefan Bohman former chairman of ICOM Sweden and current with the book Skelett i garderoben (Skeleton in the closet). Lecture in English.
11:00 Susanna Ånäs, Wikimedia Finland, about WikiProject Saami. Lecture in English.
11:30 Lunch – catering on site
12:30 Workshop and work in smaller groups, including a group in English.
14.30 Break – Coffee/Tea/Snack
16:00 Summary and review of results
16:30 End of day
17:00 Dinner – for those who want to eat together (at their own expense)

In the afternoon, we develop guidelines and suggestions for tools that may be needed when uploading to open platforms. What processes and tools do we need to develop to ensure good handling of problematic data? How can this type of problematic material be best represented in a structured form?

 • Time: Friday, August 30, 2019 from 9 am to 5 pm
 • Location: Annexet, Goto 10, Hammarby Kaj 10A (floor 1) Map
 • Price: Free, but registration is binding
 • Number: There is room for a maximum of 30 people
 • Organizer: Wikimedia Sweden and the National Heritage Board
 • Registration: Email to Tore Danielsson Wikimedia Sweden

Target groups are employees in the GLAM sector (Galleries, Libraries, Archives, and Museums) who work and handle problematic data and information. The day will be documented and the material will be released under a free license.

Related links: