Lokala laboratorier för framtidens liv

Hur kan vi gemensamt bidra till att hitta lösningar på globala problem? Svaret på frågan ligger i en kombination av lokalt engagemang och starka kopplingar till forskning. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, berättar hur biosfärområden fungerar som modellområden för hållbar utveckling, och lyfter hur fototävlingen Wiki Loves Earth har visat det starka lokala engagemang som finns för biosfärområden i Sverige. 

Svenska Unesco-rådet delade ut ett särskilt pris i årets upplaga av Wiki Loves Earth, för bästa bild taget i ett biosfärområde. Priset vanns av Håkan Algotsson, med denna vackra bild på bron i Torsebro, Kristianstads vattenrike. Foto: Hakanalgotsson, CC BY-SA 4.0.

Vi står inför stora globala utmaningar – sociala, ekonomiska och ekologiska. För att kunna nå de mål som satts upp i FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030, är det viktigt med internationell samverkan. Men denna samverkan behöver bygga på engagemang på lokal nivå. Det är där lösningar kan tas fram för att sedan spridas. 

Det är precis detta som är tanken bakom FN-organet Unescos biosfärområden. Unesco har utnämnt över 700 biosfärområden över hela jordklotet. Genom att värna den biologiska mångfalden, söka ny kunskap genom forskning, och skapa en hållbar relation mellan människor och miljö fungerar biosfärområden som laboratorier för framtidens liv.  

Sju av dessa biosfärområden ligger i Sverige, och de täcker tillsammans sju procent av landets yta. I de svenska biosfärområdena pågår arbetet för fullt med att starta pilotprojekt för ett mer hållbart sätt att leva. I biosfärområdet Östra Vätterbranterna, där årets vinnarbild i Wikimedia Sveriges fototävling Wiki Loves Earth är tagen, har man nyligen genomfört ett projekt där nyanlända flyktingar fått lära sig om biodling och i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har man byggt världens största solcellsdrivna vätgasstation. Andra exempel är biosfärområdet Blekinge Arkipelag, som bidragit till hållbar turism och en levande landsbygd genom satsningen Ark65, och vårt nordligaste biosfärområde Vindelälven-Juhtathdahka som skapat nya förutsättningar för dialog mellan samer och svenskar samt stad och landsbygd. Dessa biosfärområden arbetar långsiktigt för att kunna vara förebilder och inspiratörer för andra.  

Samarbete sker inte bara inom varje enskilt biosfärområde, utan också mellan områden. I projektet Biosphere for Baltic samlas 9 biosfärområden från 7 länder i Östersjöregionen för att utbyta erfarenheter inom bland annat lärande om havet och om havets ekosystem. 

Wikimedia Sveriges fototävling har visat det stora engagemang som finns för Sveriges 7 biosfärområden. Svenska Unescorådet är mycket stolta över att ha fått sitta med i juryn i årets tävling. Av de bidrag som skickades in var över 130 tagna i ett biosfärområde. Det är ett tydligt tecken på den stolthet som finns över våra biosfärområden!

Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare, Svenska Unesco-rådet