Wikidata och Wikibase för nationalbibliotek – i Stockholm

[English version below].

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Wikimedia_TN_User_Group_first_meeting_2017_%2800%29DSC_4190.jpg/1280px-Wikimedia_TN_User_Group_first_meeting_2017_%2800%29DSC_4190.jpg
Med Wikidata – mot framtiden. Foto: Habib M’henni, CC-BY-SA-4.0, via Wikimedia Commons.

Wikimedia Sverige har nu under en längre tid samarbetat med Kungliga biblioteket kring länkade öppna bibliografiska data. Tillsammans har vi bland annat undersökt Wikidata – ett av Wikipedias systerprojekt – och de möjligheter det erbjuder för bibliografiska data. Vårt samarbete har skett under en sannerligen ypperlig tid, ty fler och fler aktörer i jordklotets alla hörn arbetar med liknande frågor.

Nu har några av dem haft tillfälle att träffas och diskutera på plats: världens första Wikidata & Wikibase for National Libraries meeting (Möte om Wikidata och Wikibase för nationalbibliotek) ägde rum i Stockholm den 18 augusti. Evenemanget organiserades av Europeana med stöd av Wikimedia Sverige, Wikimedia Deutschland (Tyskland) och Kungliga biblioteket, som var vår värd under dagen.

Det dagslånga mötet gav utrymme för såväl presentationer av pågående projekt som diskussioner om framtiden. Deltog gjorde flera erfarna Wikimedianer som redogjorde för de senaste utvecklingarna inom projekten. Jens Ohlig och Lydia Pintscher från Wikimedia Deutschland svarade på frågor om Wikidata och Wikibase, det vill säga den mjukvara som Wikidata använder sig av och som vem som helst kan installera på sin egen dator för att bygga sin alldeles egna Wikidataliknande databas. Även om fler och fler kulturarvsinstitutioner använder sig av Wikidata så har de ofta väldigt specifika behov som inte kan uppfyllas av det, varför Wikibase kan vara ett bra alternativ. Exempelvis testar just nu Tysklands nationalbibliotek Wikibase för sina auktoritetsfiler.

Ett annat ämne som mottogs med stort intresse av deltagarna var Structured Data on Commons, det vill säga den förhållandevis nya möjligheten att beskriva filer i Wikimedias mediadatabas med maskinläsbara påståenden. Många som i dag använder Wikimedia Commons upplever att de över 50 miljoner mediefiler är med sina frodiga kategoriträd och användarskapade beskrivningar på ett flertal språk svåra att navigera. Strukturerade data erbjuder helt nya möjligheter att söka bland filerna, vilket kommer att ge inte minst kulturarvsinstitutioner makt att kunna bättre beskriva och belysa det material som de delar med sig av på Wikimedias plattformar.

En bättre strukturerad och ihopkopplad värld drömmer många om. I praktiken blir det nog svårt att genomföra, ty verkligheter utvecklar sig på organiskt och oförutsägbart manér, men Wikidata och Wikibase tar oss ett steg närmare framtiden. Det myckna intresset för länkade öppna data inom bibliotekssektorn förvånar oss knappast; att katalogisera och organisera mänsklig kunskap är ju raison d’être för såväl oss inom Wikimediarörelsen som världens alla bibliotekarier. Stort tack för ett trevligt samkväm – och läs gärna anteckningarna från mötet om du är intresserad av detaljerna.

Wikidata and Wikibase for national libraries – in Stockholm

Wikimedia Sverige has an ongoing collaboration with the National Library of Sweden around linked open bibliographic data. Together, we have examined Wikidata, one of Wikipedia’s sibling projects, in order to evaluate the possibilities for bibliographic data it offers. We have been working together during an exciting time, as more and more actors all around the world get interested in these questions.

Some of them recently got a chance to meet up and discuss together. The world’s first Wikidata & Wikibase for National Libraries meeting took place in Stockholm, Sweden, on August 18. It was organized by Europeana with support from Wikimedia Sverige, Wikimedia Deutschland and the National Library of Sweden, who was our host.

The all-day meeting allowed for both presentations of ongoing projects and discussions about the future. The several experienced Wikimedians who participated provided us with updates on the recent developments in the Wikimedia projects. Jens Ohlig and Lydia Pintscher from Wikimedia Deutschland answered many questions about Wikidata and Wikibase – the software that Wikidata uses and that anyone can install on their own computer in order to start building their own Wikidata-like database. Even though more and more cultural heritage institutions use Wikidata, they often have very specific needs and requirements that Wikidata cannot meet. An own Wikibase installation can be a solution. The National Library of Germany, for example, is testing Wikibase for its authority files.

Another topic that was met with interest was Structured Data on Commons – the relatively new possibility to describe the files in Wikimedia’s media database with machine-readable statements. Many Commons users find the over 50 million media files, with their complex category trees and user-generated multilingual descriptions hard to navigate. Structured data makes it possible to search among the files in completely new ways, which will enable for example GLAM institutions who share their material on the Wikimedia projects to describe and highlight their contributions in new ways.

Many dream of a more structured and linked world. In practice that’s not easy to achieve, as reality tends to develop in unpredictable and organic ways. Wikidata and Wikibase bring us closer to the future. The growing interest for linked open data in the library sector is hardly surprising; organizing and cataloging human knowledge is a raison d’être for both Wikimedians and librarians all over the world. Thank you for a very pleasant meeting. If you’re interested in more details, don’t miss these notes.