Lukas Mezger – Wikimedia Sustainability Initiative

English version below.

Följande intervju gjordes under Wikimania 2019 i Stockholm, Wikimedia-gemenskapens årliga konferens. De åsikter som uttrycks här nedan är personens egna. Den här konferensen är en plats för att berätta sina historier, utbyta idéer och möta nya och gamla vänner.

Wikimania 2019 organiserades av Wikimedia Foundation och arrangerades av Wikimedia Sverige. Den samlade hundratals wikimedianer från hela världen. Årets tema var: Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen. 

Lukas Mezger – Wikimedia Sustainability Initiative

Lukas MezgerLukas Mezger, advokat, wikimedian, volontär och en av initiativtagarna till Wikimedia Sustainability Initiative. Foto: Gitta Wilén CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. 

Lukas Mezger är wikipedian och medlem i Wikimedia Deutschland sedan 2005. Han är advokaten som startade Wikimedia Sustainability Initiative, ett initiativ för hållbarhetsarbete inom Wikimedia-rörelsen, tillsammans med Andrea Zanni från Wikimedia Italia. 

2014 tillfrågades Lukas Mezger om han var intresserad av att ingå i styrelsen för Wikimedia Deutschland. I och med det fick den ideella föreningen inte bara en mycket kompetent advokat, utan också en medlem med ett starkt engagemang inom miljöfrågor.

– De frågade mig om jag ville ingå i styrelsen då de letade efter någon som både är intresserad av det organisatoriska, såsom en advokat, och en erfaren wikimedian. Sedan september förra året har jag nu rollen som ordförande i styrelsen.

Wikipedia och fri kunskap är något som Lukas Mezger verkligen tror på. Han tycker att det är verkligt intressant, men att det tar mycket tid. När folk frågar honom varför han ägnar så mycket tid åt Wikimedia Deutschland och varför det är så viktigt för honom, berättar han att han har det med sig från sin uppväxt.

– När jag går och lägger mig på kvällen och tänker på vad jag har gjort under dagen, och känner att jag har uträttat något, då har det varit en bra dag. Att skriva en Wikipedia-artikel är en av de saker som ger mig den känslan, att jag gjort något bra den dagen.

Lukas Mezger tror att om fler människor har tillgång till mer kunskap kommer världen att bli en bättre plats. Folk blir inte nödvändigtvis bättre människor genom att ha mer kunskap, det finns mycket smarta människor som också är onda. Men om vårt samhälle har mer tillgång till mer kunskap kan vi fatta bättre beslut och ha bättre diskussioner.

– Till exempel, om människor har kunskap om klimatförändringarna och hur viktigt det är att vi agerar på dem, då kommer mänskligheten att ha en chans att överleva på den här planeten. Det är därför som jag gjort det här volontärarbetet inom hållbarhet.

”Den gröna killen”

Lukas hör hemma i det konservativa lägret, därför har han aldrig känt sig som en politiskt ”grön person”. Kanske har det att göra med att han har vuxit upp i Tyskland, att han är miljömedveten.

– Som en god medborgare i Tyskland källsorterar och återvinner du, släcker lyset när du lämnar rummet och så vidare. Jag har fått lära mig att mina egna handlingar för miljön spelar roll.

På grund av att Lukas har fokuserat på de globala hållbarhetsfrågorna inom Wikimedia-gemenskapen ses han numera som ”den gröna killen”. Han har aldrig tidigare varit en miljöaktivist, men det är han nu och det känns lite udda, berättar han.

– Jag undrade varför det inte var fler där ute i Wikiversum som kände det samma, att det här är viktigt. Det finns de som säger att fri kunskap är en sak och att miljön är en annan, men jag tycker att alla måste bidra och att Wikimedia-rörelsen ska gör vad de kan för miljön.

Grön energi

Lukas började med att titta på hur Wikimedia kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det var därför som han skapade Wikimedia Sustainability Initiative tillsammans med Andrea Zanni, tidigare ordförande för Wikimedia Italia. Andrea berättade för honom att om han vill uppnå något i den internationella gemenskapen måste han först skapa en sida på Wikimedias meta-wiki.

– Jag började fundera på hur aktivism fungerar. Jag tänkte att jag behövde en lista med namn på personer som stöttar hållbarhetsinitiativet för att kunna visa att gemenskapen bryr sig om de här frågorna. När jag vänder mig till beslutsfattarna på Wikimedia Foundation vill jag kunna visa dem att det inte bara är jag och Andrea, utan över 600 medlemmar i gemenskapen som stödjer det här.

Därefter valde Lukas att fokusera. Han valde ut tre frågor att kommunicera:

 1. Grön energi till driften av Wikimedias servrar.
 2. Möjlighet att delta på distans under Wikimedia-event.
 3. En hållbar investeringsstrategi för donationer gjorda till Wikimedia.

I Tyskland och i Sverige väljer alla som har ett miljömedvetande förnybar energi till sina hem. Wikimedia Deutschlands kontor har använt förnybar energi sedan länge. Det är möjligt på grund av hur marknaden är konstruerad. I Europa kan du välja att köpa el från en rad olika energibolag eftersom vi har en oreglerad marknad, så förhåller det sig överraskande nog inte i Amerika.

– I USA bestämmer hyresvärden, inte hyresgästen, vilken leverantör som elen ska köpas ifrån. För att få förnybar energi till Wikimedia Foundations kontor måste de alltså gå till ägaren av byggnaden.

Även om Wikipedia är den femte populäraste webbplatsen i världen, förbrukar den inte lika mycket energi som streamingtjänsterna Youtube och Netflix gör, då ett uppslagsverk mest bara innehåller text och små bilder.

– När vi kontaktar Equinix och CyrsOne, företagen som som driver våra servrar, vill de inte prata med oss för att vi är en för liten kund för dem. Vi skulle behöva flytta våra servrar till en annan leverantör, men problemet är att vi behöver den där snabba och pålitliga åtkomsten, just för att vi är världens femte största webbplats. Det är svårt för oss att hitta någon som kan erbjuda oss samma nivå på service och det skulle kosta oss mycket pengar att byta leverantör.

Deltagande på distans

Dessutom måste vi flyga mindre och tänka på vilken typ av inverkan gemenskapens konferenser har på miljön. En sak vi kan göra är att ge möjligheter till att delta på distans och att dela vår kunskap brett, genom att filma samtalen live och att spela in dem, tror han.

– Vi har ett starkt varumärke. Om vi är öppna med att vi har en miljöprofilering, kan vi vara ett föredöme för hela ekosystemet av öppen kunskap och skicka ett budskap till Silicon Valley. Det är viktigt att ta initiativet och att prata om det, vi kan vara ett exempel för andra.

En hållbar investeringsstrategi

Den tredje och sista saken som Lukas fokuserar på är investeringsdelen. Vårt arbete skulle vara lite meningslöst om vi inte hade en hållbar investeringsplan för Wikimedias donationsfond. Vi måste placera våra pengar på ett hållbart sätt, inte på företag som Shell, Exxon Mobil och BP, bland andra.

Hållbarhetsfokus i Wikimedias årsplan

Lukas och Andreas arbete har lönat sig. Nu finns det en medvetenhet om hållbarhet i Wikimedia Foundations årsplan. Det finns en vilja att undersöka vårt koldioxidavtryck och att skapa en färdplan för att minska vår miljöpåverkan.

– Det här gör mig glad. När saker är med i färdplanen kommer de också att skrivas in i årsplanen. Det kommer att avsättas pengar till det här och saker kommer att hända. Jag startade hållbarhetsinitiativet på Wikimania Mexico City 2015. Jag är mycket otålig, tillägger han.

Det här är Lukas Mezgers råd om hur du kan tänka som aktivist:

 1. Hitta dina allierade. Prata med folk, berätta inspirerande historier och hitta andra att jobba med.
 2. Fokusera. Ha en tydlig agenda om vad du vill göra. Lägg fram tydliga förslag.
 3. Fira dina framgångar. Klaga inte på saker som du inte har gjort, fira det som du har uppnått.

Om du är en registrerad Wikimedia-medlem kan du stödja the Sustainability Initiative.

Läs Carbon Footprint Report av Wikimedia Foundation: Wikimedia Foundation Sustainability Assessment and Carbon Footprint.

Logo: the Sustainability Initiative

Logotyp: Blinry CC BY-SA 4.0.

Relaterade länkar: 

Fler intervjuer gjorda under Wikimania 2019:

 

In English

 

The following interview was made during Wikimania 2019 in Stockholm, an annual conference for the Wikimedia community. The opinions expressed below are the person’s own. This conference is a place for telling stories, exchanging ideas and to meet new and old friends. 

Wikimania 2019 was organized by the Wikimedia Foundation and hosted by Wikimedia Sverige. It gathered hundreds of Wikimedians from around the world. This year’s themeThe theme this year was: Stronger together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals.

Lukas Mezger – the Wikimedia Sustainability Initiative

Lukas MezgerLukas Mezger, lawyer, Wikimedian, volunteer, and one of the creators of the Sustainability Initiative. Photo: Gitta Wilén CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. 

Lukas Mezger, a Wikipedian and community member of Wikimedia Deutschland since 2005. He is the lawyer who started the Wikimedia Sustainability Initiative together with Andrea Zanni from Wikimedia Italia. 

Lukas Mezger was asked to join the board of Wikimedia Deutschland in 2014. By this choice they did not only get a highly competent lawyer, they also got a member engaged in environmental issues.

– They asked me to join because they were looking for someone interested in the organisational side – such as a lawyer – and also for an experienced Wikipedian, he says with a smile, and since last September he has served as the president of the board.

Wikipedia and free knowledge are things he really believes in. He thinks this is truly interesting, but it demands a lot of time. When people ask him why he devotes so much time to Wikimedia Deutschland and why it is so important to him, he tells them that he was raised this way.

– When I go to bed at night and think about the day, and if I feel that I have done some useful work today, it has been a good day. Writing a Wikipedia article is one of these things that gives me that feeling, that I have created something good today.

Lukas Mezger believes that if more people have access to more knowledge, the world will become a better place. Individuals do not necessarily become better people through having more knowledge, there are very smart evil people, but if our society has more access to more knowledge, we can make better decisions and have better discussions.

– For example if people know more about climate change and how important our actions against it are, then we will have a chance to survive as a human race on this planet. This is why I did this sustainability voluntary work.

“The green guy”

Lukas never felt like a “green person”, being politically conservative, but maybe growing up in Germany automatically makes you more environmentally aware.

– In Germany, as a good citizen, you put the waste into different bins, you do the recycling, you turn off the light when you leave the room, and things like that. I was taught that your own contribution to the environment matters.

By focusing on sustainability questions globally within the Wikimedia community, Lukas has now become “the green guy”. He has never been an environmental activist before, but now he is and it feels a bit strange, he says.

– I wondered why there were not other people out there in the Wikiverse that feel the same, that this is important. A lot of people say that free knowledge is one thing and the environment is another, but I think that everybody needs to do their part, and the Wikimedia movement has to do its part as well.

Green energy 

Lukas started by looking at the ways in which Wikimedia could contribute to a more sustainable society, and this is why he created the Sustainability Initiative together with Andrea Zanni, the ex-president of the Italian Wikimedia chapter. Andrea told him that if you want to achieve something in the international community you have to first create a page on the Wikimedia Meta Wiki.

– I started to think about how activism works. I thought that I needed to have a list of supporters to demonstrate that the community actually cares about this. When I go to the decision makers at the Wikimedia Foundation, I want to be able to show them that it is not just Andrea and me, it is over 600 community members supporting this.

The next thing Lukas decided to do was to focus, and that is why he chose three issues to communicate:

 1. Green energy for the Wikimedia servers.
 2. Remote participation at Wikimedia events.
 3. A sustainable investment strategy for the Wikimedia endowment.

In Germany and in Sweden, everybody who is environmentally conscious choses renewable energy to run their homes. The Wikimedia Deutschland office has already been running on renewable energy for a long time. This is possible because of the way the market is constructed. In Europe we can choose from different energy providers since we have a deregulated market, which surprisingly is not always the case in America.

– In the USA, the landlords decide on the electricity source, not the tenant. So for the Wikimedia Foundation offices, you have to go to the owner of the building to provide you with renewable energy.

Even though Wikipedia is the fifth most popular website in the world, it actually does not use a lot of energy like streaming services as Youtube and Netflix do, because the encyclopedia only contains text and small images.

– When we called Equinix and CyrusOne, the companies that run our servers, they did not want to talk to us because we are a too small client for them. We would need to move our servers to another provider, but the problem is that we need fast and reliable access, because we are the fifth most popular website. It will be difficult for us to find someone who can offer us the same level of service and it would cost us a lot of money to move to a different provider, Lukas explains.

Remote participation

Furthermore we need to fly less and think about what kind of impact our community conferences have on the environment. One thing is to provide possibilities for remote access and the second thing is to share our knowledge more widely by recording the talks, he thinks.

– We have this powerful brand. If we are public with our intention to have an environmental profile, this would set an example to the open knowledge ecosystem and send a message to the Silicon Valley. Doing something and talking about it as well is important, because we could set an example to others.

A sustainable investment strategy

The third and last thing that Lukas is focusing on is the investment part. Our work would be kind of pointless if we do not have a sustainable investment plan for the Wikimedia Endowment. We need to put our money where our mouth is, not with Shell, Exxon Mobil, and BP, for example.

Sustainability focus in the Wikimedia annual plan

Lukas’ and Andrea’s work has paid off, sustainable awareness is now in the Wikimedia Foundation’s annual plan. There is a will to look into our carbon footprint and create a roadmap for reducing our environmental impact.

– This makes me happy. Once things are in the roadmap, they will be in the annual plan, they will get founded and carried out. I started the Sustainability Initiative back at Wikimania Mexico City in 2015, I am very impatient, he adds.

This is Lukas Mezger’s advice on being an activist:

 1. Find allies. Talk to people, tell inspiring stories and find others to work with.
 2. Focus. Have a clear and distinct agenda about what you want to do. Make clear proposals.
 3. Celebrate. Do not complain about things you have not achieved, celebrate what you have done.

If you are a registered Wikimedia community member, you can support the Sustainability Initiative.

Read the Carbon Footprint Report by Wikimedia Foundation: Wikimedia Foundation Sustainability Assessment and Carbon Footprint.

Logo: the Sustainability Initiative

Logo: Blinry CC BY-SA 4.0

Related links: 

Interviews done during Wikimania 2019: