Wikimedians for Sustainable Development

English below.

Detta är ett gästinlägg av Jan Ainali, om hur Wikimania i Stockholm kom att bli den viktiga katalysatorn för att användargruppen Wikimedians for Sustainable Development skulle se dagens ljus. Det kan även ses som en studie i hur våra konferenser länge har fungerat som viktiga inkubatorer för nya idéer.

Allting har en början

För drygt sju år sedan höll Wikimedia Sverige sin första skrivstuga om hållbar utveckling. Jag var då verksamhetschef och detta ledde på grund av stort intresse och aktiva samarbetspartners till fler projekt med tydligt fokus på hållbar utveckling. Bland annat samarbetade vi med WWF i Uganda och för humanitära kartinsatser.

Sophie Österberg på den första skrivstugan för hållbar utveckling. Arild Vågen / CC BY-SA

Detta fick mig också att tänka på att göra detta till ett större, globalt, projekt. Inspirerad av hur WikiProject Medicine hade arbetat skapade jag en stor projektsida på meta: Education for Sustainable Development på min fritid. Detta var ju termen som användes vid tidpunkten, de globala målen eller Sustainable Development Goals, hade inte antagits än. Men det var trögt att få med sig folk, trots försök till en säljande introduktionsvideo.

Jan Ainali / CC BY

Wikimania 2017

Några år senare skapades på annat håll, men av liknande drivkrafter, Wikimedians for Disaster response efter att Daniel Mietchen hade hållit en presentation på temat på Wikimania i Montreal. Nu började vi bli lite fler som var intresserade.

Wikimania 2018

Så långt som jag kan komma ihåg, har svenskar som besökt Wikimania alltid diskuterat hur vi skulle kunna göra saker om vi skulle arrangera det själva. Det kulminerar ofta under ett Wikimaniabesök. Då är det ju lätt att se saker som skulle kunna göras bättre, eller bara annorlunda. Wikimania 2018 var lite annorlunda. Nu visste vi ju att det nästa år skulle hållas i Sverige. Traditionsenligt hålls också en session för att överföra kunskap till det kommande teamet och så även 2018. Under denna session, där även en Wikimedian in Residence hos Unsesco, befann sig, kläckte vi en lite galen idé. De globala målen började ju nu bli ett etablerat begrepp. Tänk om Wikimania 2019 skulle ha dem som tema för hela konferensen?! Mottagandet verkade blandat. Jag var själv inte inblandad i planeringen, eller ens bosatt i Sverige längre, så jag tänkte inte mycket mer på det då.

Sustainable Development Goals / Public domain

Wikimania 2019

Men sen kom den glada nyheten! Stockholmskonferensen skulle ha temat de globala målen. Jag och Daniel Mietchen började planera konferensbidrag. Vi hade idéer om hur hela rörelsens verksamhet skulle kunna ställas om. Den skulle kunna vara i linje med, och planeras utifrån, de globala målen. Men de kom av sig lite av att han inte kunde resa till Stockholm. Och själv hade jag också tagit på mig att se till att allting skulle livesändas. Med över 200 sessioner i 15 parallella spår gjorde att hela mitt fokus gick till video. En ansökan som inte fått tillräcklig kärlek lämnades in, men blev på rimliga grunder ej antagen. Som tur var gjorde hela temat och en massa andra fantastiska presentationer att ämnet hållbar utveckling började bubbla igen. Nu började folk på allvar fundera på hur Wikimedia skulle förhålla sig till det här viktiga ämnet.

Wikidatacon 2019

Lite senare på hösten hade dessa tankar mognat, och under en av sessionerna på Wikidatacon gjorde vi slag i saken. De utmärkta möjligheterna att delta på distans på denna konferens hade lett till att chattgrupperna gick varma. Idén om en användargrupp för hållbar utveckling fick gott stöd. Många hade grunnat på detta sedan Wikimania, men inget riktigt tillfälle att diskutera detta vidare hade presenterats innan detta. En sida på meta skapades och bollen som satts i långsam rullning fler år tidigare började ta fart på allvar.

Formalia

Att bli en Wikimediaanvändagrupp är inte en så komplicerad process, men det är en process, och en väldokumenterad sådan. Vi hoppades kunna bli godkända innan årsskiftet. Vi ville inte tappa tid i hur användagruppen skulle vara tillåtna att delta i viktiga möten som Wikimedia Summmit. Tyvärr malde byråkratins kvarnar lite långsamt, men så i januari 2020 var vi godkända.

Logotypen för Wikimedians for Sustainable Development

Under tiden hade vi hunnit ha en tävling för en logotyp, så nu var vi i igång med full fart.

Vad är då syftet med Wikimedians for Sustainable Development?

Från vår sida på meta:

The group’s focus includes work on all topics related to sustainable development, including in particular the United Nations Sustainable Development Goals (also known as the Global Goals). The user group is a cross-project, cross-language and transnational group that welcomes and supports contributions to all Wikimedia projects. We aim to partner with organizations that are actively working towards a world with sustainable development whether they are NGO’s, academic institutions, public bodies of different levels or even perhaps companies in order to create, collect and curate knowledge.

I praktiken kan man säga att hela användargruppen är lite av ett metaprojekt. Vi samordnar aktiviteter och användare för att minska dubbelarbete och hitta synergieffekter. Tyvärr så kom ju pandemin bara några månader efter att vi startat. Utan att hunnit skaffa oss inarbetade rutiner blev vårt arbete ganska drabbat och stod stilla en lång stund. Men så i juni kom vi igång med regelbundna möten och har nu flera intressanta projekt på gång.

Aktiviteter i närtid

Redan nästa vecka under World Water Week planerar vi en bildkampanj med verktyget ISA. Då kan man hjälpa till att lägga strukturerat data på bilder på Wikimedia Commons på temat vatten och sanitet. Temat ingår i det sjätte globala målet.

Vi håller också på att planera en större kampanj för att skapa korta artikelversioner av komplicerade ämnen. Översättningar till andra språk blir då enklare. Här är vi helt inspirerade av WikiProject Medicine och det arbete som de har gjort, senast i samband med Covid-19. Vi samarbetar med en klimatintresserad grupp utanför Wikipedia, Climate Cardinals, för att kunna skala upp arbetet och få in ämnesexperter.

19-26 september är det Global Goals Week och då blir det en veckolång skrivstuga online med temat Wiki Loves SDGs.

Vill du börja på ett lättare sätt kan du helt enkelt skriva upp dig som en deltagare. Det är inget direkt åtagande utan visar mer att du stöttar gruppens syfte. Du kan också prenumereranyhetsbrevet som vi sammanställer varje månad. Där försöker vi få med det mesta som händer som är relaterat både till Wikimedia och hållbar utveckling.

Slutligen vill jag tipsa om Wikipediapodden avsnitt 86 med tema användargruppen. Vill du veta ännu mer så finns det en kvarts material till där.

Detta blogginlägg bygger delvis på en presentation från OpenBelgium i mars 2020.

English

⬇️

Wikimedians for Sustainable Development

This is a guest post by Jan Ainali, on how Wikimania in Stockholm came to be the important catalyst for the forming of the user group Wikimedians for Sustainable Development. It may also be read as a study in how our conferences for a long time have been important incubators for new ideas.

Everything starts somewhere

About seven years ago Wikimedia Sweden had its first editathon on sustainable development. At the time I was the executive director and thanks to a large interest and active partners this led to more projects with a clear focus on sustainable development. For instance we partnered with WWF in Uganda and worked on humanitarian maps.

Sophie Österberg on the first editathon on sustainable development. Arild Vågen / CC BY-SA

This also gave me an idea of a larger global project. Inspired by the work of WikiProject Medicine I started a project page on meta: Education for Sustainable Development in my spare time. This was the common term at the time, the global goals or the Sustainable Development Goals were not conceived yet. But gathering people was difficult, in spite of a selling introductory video.

Jan Ainali / CC BY

Wikimania 2017

A couple of years later in another place, but from similar driving forces, Wikimedians for Disaster response was created after a presentation by Daniel Mietchen during Wikimania in Montreal. Suddenly we were at least a few people interested in the topic.

Wikimania 2018

As far as I can remember Swedes that have visited Wikimania always discussed how we would do things if we were to organize it. It usually climaxes during the Wikimania visit. It’s easy to see what could be done better, or just different. Wikimania 2018 was different though. This time we new that the next one was going to be in Sweden. Traditionally there is also a session to transfer knowledge to the incoming organizers, so even in 2018. During this session, where also a Wikimedian in Residence from Unesco took part, we came up with a slightly crazy idea. The global goals started to become more established. What if Wikimania 2019 would have them as a theme for the conference?! The reception felt mixed. I wasn’t personally involved in the planning, and not even living in Sweden anymore, so it slipped out of my mind.

Sustainable Development Goals / Public domain

Wikimania 2019

But then came the good news! The conference in Stockholm would have the global goals as a theme. Me and Daniel Mietchen planned a submission. We had ideas on how everything in the movement could switch gears. The movement could align with and be planned towards the global goals. We lost some momentum when he could not attend the conference and I volunteered to make sure we live streamed the conference. With over 200 sessions in 15 parallel tracks my focus had to switch to video. A proposal without enough tender, love and care was submitted, but wasn’t, on reasonable grounds, not accepted. Luckily, the theme and a number of other fantastic participants brought the topic of sustainable development to the front of everyone’s minds. People started to seriously think about how Wikimedia should tackle this important area.

Wikidatacon 2019

A bit later in the fall these thoughts had had the time to mature and during Wikidatacon we got active. The very well possibilities to participate remotely led to that the chats saw a lot of activity. The idea of a user group for sustainable development got good support. Many had been pondering this since Wikimania, but there hadn’t been a real opportunity yet to follow up on it before this. A page on meta was created and the ball that was slowly rolling picked up some real momentum.

Formalities

To become a Wikimedia user group isn’t a very complicated process, but it is still a process, and as such a well documented one. We were hoping to be approved before the end of the year. We didn’t want to miss important time and an invitation to important meetings like the Wikimedia Summit. Unfortunately the bureaucracy was a bit to slow but in January 2020 we were approved.

Logotypen för Wikimedians for Sustainable Development

While we were waiting we had a competition on the logo and we hit the tracks running.

What’s the purpose of Wikimedians for Sustainable Development?

From our page on meta:

The group’s focus includes work on all topics related to sustainable development, including in particular the United Nations Sustainable Development Goals (also known as the Global Goals). The user group is a cross-project, cross-language and transnational group that welcomes and supports contributions to all Wikimedia projects. We aim to partner with organizations that are actively working towards a world with sustainable development whether they are NGO’s, academic institutions, public bodies of different levels or even perhaps companies in order to create, collect and curate knowledge.

In practice the user group is a meta project of sorts. We coordinate activities and users in order to reduce duplicated work and to find synergies. Unfortunately the pandemic hit just a few months after we started. With no real routines our work took a standstill for a long while. But in June we managed to get regularly held meetings on schedule again and now we have several interesting projects coming up

Activities coming up

This week, during the World Water Week we are doing an image campaign with the ISA tool. People can help by adding structured data on images with the theme water and sanitation on Wikimedia Commons. All a part of global goal 6.

We also just started a larger translation campaign where shorter articles (or lead sections) of complex articles are created. This makes it easier to translate them to more languages. We are inspired by WikiProject Medicine and their fantastic work over the years, lately with Covid-19 articles. We are collaborating with a climate activist group outside Wikipedia, the Climate Cardinals, to be able to scale it up and to bring in topic experts.

19-26 September is the Global Goals Week and it will be a week long editathon – Wiki Loves SDGs.

If you want to start out simpler, just sign up as a participant. You don’t commit to anything more than being a supporter of the cause. You can also subscribe to the newsletter that we compile every month. We bring together all news related to both Wikimedia and sustainable development.

This blogpost is partially adapted from a presentation at OpenBelgium i March 2020.