Årets Wikimania är inställt – men inte vårt engagemang

English version below.

Wikimania 2019, hörsal, öppningsceremoni. CC-BY SA 4.0 Vysotsky.Hörsalen i Aula Magna under öppningsceremonin Wikimania 2019. Foto: Vysotsky, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Det låter kanske motsägelsefullt att en community, som mestadels skapar och bygger saker online, ska sakna att inte få träffas på plats. Även om bara en liten del av gemenskapen deltar ser många av oss fram mot den årliga användarkonferensen – Wikimania. 

Förra året var vi nästan tusen personer som deltog på Wikimania i Stockholm. I år skulle konferensen ha hållits i Bangkok, Thailand 5–9 augusti. Allt var på banan, konferenslokaler hade bokats, visumansökningar var inlämnade, semester och ledigheter planerades, men så drabbades världen av en global pandemi. Det ena evenemanget efter det andra ställdes in, så ock årets Wikimania. 

Nu när röster höjs för en ökad och obligatorisk övervakning i den globala pandemins namn och ägandeskapet över vad som är fakta åberopas från respektive länder, finns Wikipedia och Wikimedia-projekten som ett världsomspännande kunskapsprojekt för alla. Artikeln för Covid-19 finns på över 130 språkversioner på Wikipedia och även Coronaviruspandemin 2019–2020 är läst av många.

I augusti förra året, på Wikimania 2019, träffade jag och lyssnade på tio personer med tio olika fokusområden inom öppen kunskap och sammanfattade samtalen i en serie bloggposter. Vad de pratade om och arbetar för är än mer aktuellt under 2020. Här kommer korta utdrag från serien med länkar så att du kan läsa vidare om vad de sa.

Crowdsourcad öppna data ger underlag för bättre beslut

Tyler Radford: Humanitarian OpenStreetMap Team:

Vi är en global gemenskap med människor som arbetar för att tillgängliggöra kunskap om vår fysiska värld. Precis som att Wikimedia har visionen om all kunskap till alla människor, är vi fokuserade på kunskap om vår omgivning, att kartlägga och publicera den på OpenStreetMap.

Samla in data, tolka, ordna och dela information

Liam Wyatt – om Wikimedia och vårt viktiga wikiversum:

Det första som kulturinstitutionerna vill prata om är hur de borde skriva Wikipedia-artikeln om sin organisation och deras berömda föremål. Det är den enklaste typen av relation. Det verkligt akademiska värdet ligger i deras samlingar, i hur förhållandet ser ut mellan hundratals olika objekt och hur det kan berätta historien om en kultur, en plats, ett språk, ett fartyg eller vad än ämnet är.

Öppen kunskap i olika språkversioner

Anonym wikimedian – när anonymitet är en förutsättning:

Vi erbjuder utbildning i hur man skriver på Wikipedia, eftersom det är ett bra verktyg för att bevara språk, både talade och skriftliga. Genom att du skriver och dokumenterar på ditt modersmål håller du det vid liv. Det här är något människor över hela världen kan vara med och bidra till.

Öppna data för kvalitet i utbildning

Greta Doçi – utvecklar i vårt wikiversum:

Å ena sidan vill vi att all kunskap ska finnas på en plats där alla kan komma åt den, till exempel i Wikidata och på Wikipedia. Men å andra sidan bör det vara decentraliserat, där alla kan bidra och använda det utan några copyright-begränsningar. Ju fler människor som är inblandade i beslutsfattandet, desto stabilare grund är det för en hållbar framtid.

The Wikimedia Sustainability Initiative

Lukas Mezger – en hållbar utveckling för Wikimania:

Vi har ett starkt varumärke. Om vi är öppna med att vi har en miljöprofilering, kan vi vara ett föredöme för hela ekosystemet av öppen kunskap och skicka ett budskap till Silicon Valley. Det är viktigt att ta initiativet och att prata om det, vi kan vara ett exempel för andra.

Öppen kunskap kommer i många former 

Felix Nartey – Wikipedia kan bli en jämställd plattform för alla:

Om vi verkligen menar allvar med att Wikipedia ska vara summan av all kunskap, behöver vi hitta sätt att samla och att dokumentera alla olika former av kunskap, annars kommer vi varken att nå vårt mål eller leva upp till det. Vi måste förstå att det finns kunskap som inte består av text.

Öppen kunskap för en mer jämlik framtid

Amir Sarabadani – fakta på Wikipedia utbildar om LGBTQ:

Jag skriver om HBTQ-frågor på Wikipedias persiska språkversion. Det blir långa informativa artiklar om homosexualitet, HBTQ och föräldraskap, och om samkönade äktenskap. Varje artikel blir läst omkring 1 000 gånger om dagen. Det är mycket viktigt för mig att tillhandahålla information som gör människor mindre homofoba.

Öppen kunskap i våra olika kulturella kontext

Kimberli Mäkäräinen – bruket av samiska språk på Wikidata och Wikimedia Commons:

Ett språk är en hel kunskapsbas. I ett språk ingår det många saker som inte självklart kan översättas till ett annat språk. Om du jämför ett språk med en familj, har familjemedlemmarna en historia tillsammans. Du och dina familjemedlemmar vet vad ni pratar om tack vare att ni delar historia, medan de som inte delar samma historia inte förstår.

Öppen och fri kunskap kunskap för en hållbar utveckling

Joy Agyepong – öppen kunskap för en hållbar framtid:

Som wiki[m/p]edian är jag intresserad av att visa på hur en god utbildning för alla kan bidra till en förståelse om hur våra samhällen påverkar miljön. Jag lär människor att skriva artiklar på Wikipedia, att översätta dem till vårt lokala språk och att bidra till andra Wikimedia-projekt. Som förespråkare för miljöfrågor och wiki[m/p]edian från Afrika, kan jag se den här drivkraften som en vinnande strategi för att överbrygga kunskapsgapet på Wikipedia, tillhandahålla fri kunskap och resurser och öka läsekretsen för att informera världen om den pågående klimatkrisen. Wiki Loves-projekten, till exempel Wiki Loves Earth, är ett sätt att lyfta fram frågor om hållbarhet.

På Wikipedia är du inte produkten

Andrew Lih – Wikipedia, världens femte största webbplats:

När du tittar på de populäraste webbplatserna i världen, hur många av dem är utan annonser? Hur många av dem är inte ute efter att göra en affär? Jag kommer inte på någon annan än Wikipedia. Vi försöker inte sälja på dig något eller att få tillgång till din privata information och sälja vidare till tredje part. På Wikipedia är du inte produkten.

Var med och delta online  

Läget med Covid-19 har skapat nya förutsättningar för Wikimedia-gemenskapen. De skrivstugor och träffar som har anordnats på plats, har nu flyttat online. Det innebär nya möjligheter. Nu kan du delta oavsett var du befinner dig i landet, i världen. 

Du är välkommen att engagera dig i den grad som du känner att du vill och kan 

Arbetet med att tillgängliggöra öppen kunskap för alla fortsätter i höst med online-evenemang i de olika Wikimedia-projekten. På Meta-wikin hittar du information om våra Wikiträffar (några hålls även på engelska). Du kan även hitta information på Facebook när du söker på ”Wik-e-meet”.

Bli medlem i Wikimedia Sverige

Som medlem har du möjlighet att hålla dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Prenumerera här.

Wikimedia Sverige vill bli fler. Som medlem är du en del av vår ideella förening och kan vara med och påverka vårt arbete med att informera, engagera, stötta och utveckla arbetet med fri kunskap för alla.

Här kan du bli medlem. Du är välkommen att bli en av oss!

 

In English

 

 

Wikimania 2020 was cancelled, not our commitment

Wikimania 2019, hörsal, öppningsceremoni. CC-BY SA 4.0 Vysotsky.The auditorium in Aula Magna during the opening ceremony Wikimania 2019. Photo: Vysotsky, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

It may sound contradictory that a community, which mostly creates and builds things online, should miss not being allowed to meet on-site.  Although only a small part of the Wikimedia community participates, many of us are looking forward to the annual user conference – Wikimania.

Last year we were almost a thousand people who participated at Wikimania in Stockholm. This year it would have been held in Bangkok, Thailand 5–9 August. Everything was on track, conference venues had been booked, visa applications had been submitted, holidays and vacations were planned, but then the world was hit by a global pandemic. One event after another was canceled, and so was this year’s Wikimania.

Now that voices are being raised for increased and mandatory monitoring in the name of the global pandemic, and ownership over facts are invoked from each country, Wikipedia and Wikimedia projects are available as a worldwide knowledge project for everyone. The article Coronavirus disease 2019 is available in over 130 language versions on Wikipedia and the COVID-19 pandemic is read by many.

In August last year, at Wikimania 2019, I met and listened to ten people with ten different focus areas in open knowledge. I have summarized the conversations in a series of blog posts. What they talked about and strives for is even more relevant in 2020. Here are short excerpts from the series with links so you can read more about what they said.

Crowdsourced open data for better decision making

Tyler Radford: Humanitarian OpenStreetMap Team:

We are a global community with people working to make knowledge about our physical world available. Just like Wikimedia’s vision is about all knowledge for all humans, we are focused on knowledge about our physical world, our environment, to map and publish this knowledge on OpenStreetMap.

Collect, interpret, collate and share information

Liam Wyatt – om Wikimedia och vårt viktiga wikiversum:

The first thing the cultural institutions want to talk about is how they ought to write the Wikipedia article about their organization and their famous objects. That is the simplest layer of relationship. The true academic value is in their collections, in the relationship of hundreds of different objects to each other and how that tells the story of a culture, a place, a language, a ship or whatever the topic is.

Open knowledge in several language versions

Anonymous wikimedian – when anonymity is required:

We are providing education for editing Wikipedia, because it is a great tool to preserve languages, spoken and written. By writing and documenting in your native language you are keeping it alive. This is something people all over the world could contribute to.

Open data as a tool for quality in education

Greta Doçi – a developer in our Wikiuniverse:

On the one hand we want the whole knowledge to be at a place where everybody can access it, for example in WikiData and on Wikipedia. But on the other hand, it should be decentralized, so everyone can contribute and use it without any copyright restrictions. The more people are involved in the decision making, the better foundation for a sustainable future.

The Wikimedia Sustainability Initiative

Lukas Mezger – a sustainable future for Wikimania:

We have this powerful brand. If we are public with our intention to have an environmental profile, this would set an example to the open knowledge ecosystem and send a message to the Silicon Valley. Doing something and talking about it as well is important, because we could set an example to others.

Open knowledge comes in different forms

Felix Nartey – Wikipedia as an equal platform for everybody:

If we truly believe that Wikipedia should be the sum of all knowledge, we need to find ways to collect and record other forms of knowledge, because at the moment what we are collecting is the “sum of some human knowledge”. We need to understand that not all knowledge is in written form.

Open knowledge for an equal future

Amir Sarabadani – facts on Wikipedia educates about LGBTQ:

On Persian Wikipedia I am writing about LGBTQ issues. It is long informative articles about homosexuality, LGBTQ parenting and gay marriage. Each one of them are read about 1000 times a day. It is of great importance for me to provide information that will make people less homophobic.

Open knowledge in different cultural contexts

Kimberli Mäkäräinen – using the Saami languages on Wikidata and Wikimedia Commons:

A language is an entire knowledge base. There are all sorts of things incorporated into a language that are not necessarily translatable into another language. If you compare a language to a family, the members of the family will have a history together. You will all know what you are talking about because of the history you share, but nobody else does.

Open knowledge for a sustainable development

Joy Agyepong – open knowledge for a sustainable future:

As a Wiki[m/p]edian I am interested in demonstrating quality education and knowledge which provides an understanding of society’s impact on the natural world. I teach people how to write articles on Wikipedia, translate articles into our local language and contribute to other Wikimedia projects. Also, as an environmental advocate and Wiki[m/p]edian from Africa, I see this drive as a win-win approach to bridge the knowledge gap on Wikipedia, provide free knowledge and resources, and increase readership to inform the world about the current climate crisis. The Wiki Loves Projects like Wiki Loves Earth is a way to highlight sustainable issues, she believes.

You are not a product at Wikipedia

Andrew Lih – Wikipedia, the world’s fifth largest website:

If you look at the top most popular websites in the world, how many of them do not have any ads? How many of them are not revenue generating? I can not think of any except from Wikipedia. We do not try to sell you something, or get private information about you to sell to someone. You are not a product at Wikipedia.

Join and participate online

The situation with Covid-19 has created new conditions for the Wikimedia community. The edit-a-thons and meetups that has been on site has now moved online. This means new opportunities. You can now participate no matter where you are in the country, in the world.

Get involved!

The work to make open knowledge available to everyone will continue this autumn with online events in the various Wikimedia projects. On the Meta-wikin you will find information about our Swedish Wikiträffar (some are also held in English). You can also find information on Facebook when you search for ”Wik-e-meet”.

Become a member of Wikimedia Sverige

As a member you have the opportunity to stay up to date with our newsletter. Subscribe here (only in Swedish).

Wikimedia Sweden wants to grow. As a member (inormation in  Swedish), you are a part of our non-profit association, you will have a chance to participate in shaping the work with open knowledge for anyone.

Become a member. You are welcome to become one of us!