Anonym wikimedian i en öppen, kollaborativ och transparent kultur

English version below.

Följande intervju gjordes under Wikimania 2019 i Stockholm, Wikimedia-gemenskapens årliga konferens. De åsikter som uttrycks här nedan är personens egna. Den här konferensen är en plats för att berätta sina historier, utbyta idéer och möta nya och gamla vänner.

Wikimania 2019 organiserades av Wikimedia Foundation och arrangerades av Wikimedia Sverige. Den samlade hundratals wikimedianer från hela världen. Årets tema var: Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Anonym wikimedian i en öppen, kollaborativ och transparent kultur

Ett rött nyckelbandDen här wikimedianen bar detta röda nyckelband under användarkonferensen Wikimania 2019. Det var ett tecken som informerade om att det inte var ok att fotografera den här personen. Det här tecknet bärs vanligtvis av wikimedianer som vill vara anonyma och som vill ha sin online-identitet hemlig. Foto: Gitta Wilén CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Wikimedia är en global gemenskap. Transparens är en nödvändighet och det som skapar förtroende för onlineuppslagsverket Wikipedia. Men hur går det ihop med anonymitet? Denna anonyma Wikimedian deltog i Wikimania 2019 – med stöd från Wikimedias gemenskap.

Det mesta av arbetet med våra Wikimedia-projekt kan göras online, så länge som vi har en internetuppkoppling. Men ibland behöver wikimedianer träffas, diskutera och arbeta tillsammans med projekten för öppen kunskap. För några av oss är den årliga resan till användarkonferensen Wikimania inte utan problem.

– Det här är den främsta utmaningen som vi står inför. Vi vill vara så transparenta som möjligt, men samtidigt, i ett land som mitt, är det mycket svårt att förklara vad Wikipedia står för, och varför vi har möjlighet att söka stipendier och få stöd från Wikimedia Foundation för att resa utomlands. Jag har fått frågor som: ”Arbetar du för dem? Om du arbetar för dem, vilken typ av tjänster tillhandahåller du?”

Denna anonyma wikimedian, som har startat en Wikipedia-användargrupp i sin region i Mellanöstern, skulle vilja vara öppen och berätta för alla om sitt ideella arbete för fri kunskap. Men det finns svårigheter med öppenhet i en kulturell kontext som inte omfattar konceptet globalt kollaborativt arbete online, särskilt med tanke på att de fysiska servrarna är baserade i USA

Flerspråkighet är en superkraft på Wikipedia

Deltagarna i användargruppen skriver på sex olika Wikipedia-språkversioner: kurdiska, arabiska, azeri, gilaki, mazanderani och luri. Det här är något som är gynnsamt för både Wikipedia som en encyklopedi och för minoritetsspråkens framtid. Språken är viktiga verktyg för kulturer, men det är ett känsligt ämne för regeringen.

– Vi erbjuder utbildning i hur man skriver på Wikipedia, eftersom det är ett bra verktyg för att bevara språk, både talade och skriftliga. Genom att du skriver och dokumenterar på ditt modersmål håller du det vid liv. Det här är något människor över hela världen kan vara med och bidra till.

Hen tycker att det är viktigt att öva på det språk som ens föräldrar talar. Wikipedia kan vara ett lärandeverktyg samtidigt som det ger dig en koppling till dina rötter, och din flerspråkighet gör att du kan översätta och tillgängliggöra artiklar från minoritetsspråkversionen till flera andra språk.

En utmaning att bidra till Wikipedia

För att de ska kunna träffas och redigera i en mindre grupp, cirka 30–50 personer, bygger den här användargruppen på förtroende och förståelsen för fri kunskap. Det är en utmaning för dem att vara publika, utan att utsätta någon för fara genom att avslöja användarnas online-identitet. Användargruppen har öppna skrivstugor. De önskar att de kunde vara publika på sociala media och bjuda in människor till sina tekniska workshoppar.

– Ett sätt för oss är att bjuda in representanter från regeringen att vara med på våra skrivstugor, för att visa dem hur det går till när vi samlas och skriver på Wikipedia. Vi är ett gäng nördar som gör nördiga saker, säger hen.

Även då öppenhet, inkludering och samarbete är det som möjliggör vårt wikiversum, betyder det här att du:

  • alltid ska respektera de restriktioner som finns för fotografering vid Wikimedia-konferenser och träffar
  • alltid ska tänka dig noga för innan du knyter en individ till ett användarnamn och offentliggör det
  • aldrig ska tagga en person och ett användarnamn på en bild, utan att först fråga om det är ok att göra det.

Det här är vad Wikipedia-gemenskapen skriver om integritet, anonymitet och om vikten att inte posta användares personliga information utan tillstånd (på engelska).

Att publicera en användares personliga information klassas som trakasserier, såvida inte personen frivilligt har lagt ut sin egen information eller länkar till sådan information på Wikipedia.

Länkar som berör anonymt deltagande i Wikimedia-projekt:

Relaterade länkar: 

Fler intervjuer gjorda under Wikimania 2019:

In English

 

The following interview was made during Wikimania 2019 in Stockholm, an annual conference for the Wikimedia community. The opinions expressed below are the person’s own. This conference is a place for telling stories, exchanging ideas and to meet new and old friends. 

Wikimania 2019 was organized by the Wikimedia Foundation and hosted by Wikimedia Sverige. It gathered hundreds of Wikimedians from around the world. The theme this year was: Stronger together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals.

A red lanyardThis Wikimedian wore this red lanyard at the user conference Wikimania 2019. It was a sign that it is not ok to take photos of this pearson. It is usually worn by Wikimedians who need to remain anonymous, and who want to keep their online identity a secret. Photo: Gitta Wilén CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Anonymous Wikimedian in an open, collaborative and transparent culture

Wikimedia is a global community. Transparency is a basic principle and what makes the online encyclopedia Wikipedia trustworthy. But what about anonymity? For some people in our movement it is a challenge to be public, even though it is possible to edit as an anonymous user on Wikipedia. This anonymous Wikimedian attended Wikimania 2019 – with support from the Wikimedia community.

Most of the work with our Wikimedia projects can be done online as long as you have an internet connection, but sometimes Wikimedians need to meet up, discuss and work collaborative with free knowledge projects. The yearly trip to the user conference Wikimania is not without difficulties for some of us.

– This is the key challenge that we are facing. We want to be transparent as much as possible, at the same time in a country like ours it is very difficult to explain about Wikipedia and why we are getting funded by Wikimedia Foundation to travel abroad. I have been asked questions like: “Do you work for them? If you work for them, what kind of service do you provide?”

This anonymous Wikimedian, who started a Wikimedia user group in his region in the Middle East, would like to be open and let everyone know about their volunteer work for free knowledge. But there are difficulties with openness in a cultural context that does not embrace the concept of global collaborative online work, especially since the physical servers are based in the USA.

Multilingualism is a super power on Wikipedia

People in their user group are editing in six different Wikipedia language versions: Kurdish, Arabic, Azeri, Gilaki, Mazanderani and Luri. This is something that is beneficial for both Wikipedia as a encyclopedia and the future of the minority languages. Every language is a key tool to a culture, but a sensitive subject for the government.

– We are providing education for editing Wikipedia, because it is a great tool to preserve languages, spoken and written. By writing and documenting in your native language you are keeping it alive. This is something people all over the world could contribute to.

This anonymous Wikimedian thinks it is important to practice the language spoken by one’s parents. Wikipedia can be a learning tool for you, at the same time as it provides connections to your roots. By being multilingual you are able to translate and to enable articles from the minority language versions into several languages.

A challenge to contribute to Wikipedia

To be able to get together and edit in a smaller group, about 30–50 people, this user group is building on trust and the understanding of free knowledge. For them it is a challenge to be public without endangering anyone by revealing someone’s online identity. The user group has open editathons and technical workshops, they would really like to go public on social media and invite people and be inclusive.

– One way is to invite the government to join our editathons. To show them what editing on Wikipedia looks like, a bunch of geeks doing geeky stuff, this anonymous Wikimedian says.

Even though transparency, inclusion and collaboration are what enables our Wiki universe, you should:

  • always respect the photo restriction at the Wikimedia conferences and get togethers.
  • think twice before you openly connect a username with an individual.
  • never tag a person and a username to a photo, without asking if it is ok to do so.

This is what the Wikipedia community writes about anonymity and about posting editors personal information without consent.

Posting another editor’s personal information is harassment, unless that person has voluntarily posted their own information, or links to such information, on Wikipedia.

Links relating to anonymous participation on the Wikimedia projects:

Related links: 

Interviews done during Wikimania 2019: