Andrew Lih – du är inte produkten på Wikipedia

English version below.

Följande intervju gjordes under Wikimania 2019 i Stockholm, Wikimedia-gemenskapens årliga konferens. De åsikter som uttrycks här nedan är personens egna. Den här konferensen är en plats för att berätta sina historier, utbyta idéer och möta nya och gamla vänner.

Wikimania 2019 organiserades av Wikimedia Foundation och arrangerades av Wikimedia Sverige. Den samlade hundratals wikimedianer från hela världen. Årets tema var: Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Andrew Lih – du är inte produkten på Wikipedia

Partnerskap för Globala målen, wikimedianer och GLAM – Galleries, Libraries, Archives and Museums

Andrew Lih, en välkänd profil inom wikimedia-gemenskapen, sedan 2003. Foto: Gitta Wilén CC BY-SA, Via Wikimedia Commons.

Andrew Lih har många roller inom Wikimedia-rörelsen och wiki-projekten. Har har skrivit på Wikipedia sedan 2003, idag är han huvudstrateg för wikimedia-aktiviteter på Metropolitan Museum of Art.

Andrew Lih är också författaren till boken med namnet  “The Wikipedia revolution – How a bunch of nobodies created the world’s greatest encyclopedia” (Wikipedia-revolutionen – Hur ett gäng med enkla människor skapade världens mäktigaste uppslagsverk). Den gavs ut 2009 och har sedan dess översatts till ett flertal språk.

– Titeln kan låta som om det är en förolämpning för folk som befinner sig utanför rörelsen, men vi som befinner oss inne i rörelsen är stolta över att vi är ett gäng med enkla människor. Det här är en av de trevliga sakerna med Wikipedia, det är en historiebok som är skriven av vanliga människor. Det är öppet för vem som helst att skriva och bidra. Det är en ganska ny företeelse, ett uppslagsverk som alla kan vara en del av.

GLAM-sektorn och Wikimedia 

Andrew Lih arbetar för närvarande inom GLAM-sektorn och Wikimedia. GLAM är ett internationellt begrepp som står för Galleries, Libraries, Archives and Museums, på svenska blir det porträtt- eller konstgallerier, bibliotek, arkiv och museum.

– 2003, när jag började att skriva på Wikipedia, fanns det inget samarbete med de traditionella kulturarvsinstitutionerna. Det tog ett tag för oss att få GLAM-sektorn att bli engagerad i Wikipedia. 

I början, när Wikipedia drog igång, var uppfattningen att det var amatörer mot yrkesprofessionella. Det var de som kontrollerade hur historien ska berättas, människans berättelse ägdes av de gamla institutionerna, såsom museer och bibliotek. 

Det förändrades efter Wikimania 2008, då den årliga  användarkonferensen hölls i Alexandria, i Egypten.

– Den stora vändningen kom när biblioteket i Alexandria var värdar för Wikimania det året. De gav oss ett utrymme att vara på och tillgång till deras personal. Det var ett fantastiskt första steg att ett så väl ansett bibliotek omfamnade Wikipedia som en partner med samma uppdrag – att ge kunskap till allmänheten.

2010 var startåret för GLAM-engagemanget. Då började wikimedianen Liam Wyatt som “Wikipedian in Residence” på British Museum. Det är en internationell benämning på en erfaren Wikipedia-skribent som under en bestämd tid arbetar på plats hos ett företag eller en organisation. Sedan tog andra museer efter och tog Wikipedia-engagemanget till den nivå som vi har idag. Det finns nära samarbeten mellan museer och Wikimedia. Det rör sig främst om projekt med fokus på Wikidata eftersom det ligger i linje med och är anpassat för att möjliggöra för museets samlingar och dess metadata, att användas för intressant multimedia.

– För närvarande har jag positionen som huvudstrateg för wikimedia-aktiviteter vid  the Metropolitan Museum of Art. Det är USA:s största konstmuseet och det tredje mest besökta i världen. Museet har ett brett konstinnehav. De tycker om att prata om att de har 5000 år av mänsklighetens historia och konstverk, oavsett om det är europeisk, asiatisk, afrikansk eller om det är kostymer, vapen, målningar, skulpturer – det har det mesta av allt.

Wikimania, användarkonferensen

Wikimania 2019 är Andrew Lihs 14:e. Han har varit på alla sedan 2005. Den första hölls på ett vandrarhem i Frankfurt. Omkring 150 personer deltog och den organiserades av Wikimedia Deutschland.

– För varje år som går tillkommer ytterligare en dimension till vår gemenskap och den växer fortsatt. Det här är orsaken till varför jag återkommer.  

Andrew Lih tycker att det är bra att det finns en regelbunden uppföljning av wiki-projekten, att det finns en samling människor som kommer till konferensen och knyter betydelsefulla och användbara kontakter.

– Jag tror inte att vi skulle kunna ha ett GLAM- och Wiki-engagemang utan Wikimania. vi skulle inte heller ha någon Wikidata utan de människor som kommer till den här konferensen. Många av de som du ser som ledare i Wikimedia-rörelsen, var de som dök upp på Wikimania och som knöt kontakter med varandra. De inledde samarbeten som är helt avgörande för rörelsen.

Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen

Andrew Lih sitter i den styrgrupp som har till uppgift att välja den stad där Wikimania ska hållas. I år gjorde de något annorlunda, de räckte ut handen till likasinnade partners såsom:  Mozilla, Creative Commons, OpenStreetMap och UN.

– Vi har alltid varit riktigt bra på att prata med oss ​​själva. Men det är en missad möjlighet för Wikimania att nå ut till resten av världen. I år vill vi engagera oss i FN och de Globala målen för en hållbar utveckling. Det är därför som vi bjöd in Michael Peter Edson från Museum for the United Nations – UN Live, att hålla vårt inledningstal. Jag tror att det här bådar gott för framtiden.

Andrew Lih funderar över hur FN arbetar för att engagera länder från hela världen samt marginaliserade samhällen på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Han tror att det här kan vara användbart för Wikimedia-rörelsen och vårt globala engagemang.

Öppen kunskap och fri kunskap 

– När du tittar på de populäraste webbplatserna i världen, hur många av dem är utan annonser? Hur många av dem är inte ute efter att göra en affär? Jag kommer inte på någon annan än Wikipedia. Vi försöker inte sälja på dig något eller att få tillgång till din privata information och sälja vidare till tredje part. På Wikipedia är du inte produkten, säger Andrew Lih.

Relaterade länkar: 

Fler intervjuer gjorda under Wikimania 2019:

In English

 

 

The following interview was made during Wikimania 2019 in Stockholm, an annual conference for the Wikimedia community. The opinions expressed below are the person’s own. This conference is a place for telling stories, exchanging ideas and to meet new and old friends. 

Wikimania 2019 was organized by the Wikimedia Foundation and hosted by Wikimedia Sverige. It gathered hundreds of Wikimedians from around the world. The theme this year was: Stronger together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals.

Andrew Lih – You are not a product at Wikipedia

Partnerships for the SDGs, Wikimedians and the GLAMs

Andrew LihAndrew Lih, a well known profile within the Wikimedian movement, since 2003. Photo: Gitta Wilén CC BY-SA, Via Wikimedia Commons.

Andrew Lih wears many hats within the Wikimedia movement and the many wiki projects. He has been editing Wikipedia since 2003 and today he is the main Wikimedia strategist at the Metropolitan Museum of Art.

Andrew Lih is also the author of the book called ”The Wikipedia revolution – How a bunch of nobodies created the world’s greatest encyclopedia”. It came out in 2009 and has been translated into multiple languages. 

– The title may sound like it is an insult to people who are outside the movement, but people that are inside the movement takes pride in that we are a bunch of nobodies. This is one of the nice things about Wikipedia, it is a history book written by regular people. It is an opportunity for anyone to be a contributor and that is quite new to have an encyclopedia that anyone can be a part of.

The GLAMs and Wikimedia 

Andrew Lih is currently working within the area of GLAM – Galleries, Libraries, Archives and Museums – and Wikimedia.

– There was not this cooperative way of working between the traditional cultural heritage institutions and Wikipedia in the early days, when I first started editing in 2003. It took a while for us to reach this GLAM engagement with Wikipedia. 

When Wikipedia first started it was seen as the amateurs versus the professionals, the folks who controlled the narrative about our history and human knowledge were the old style institutions, like museums and libraries. But things changed after Wikimania 2008, when the yearly user conference was held in Alexandria in Egypt, Andrew tells. 

– The big turning point was that the Library of Alexandria hosted the user conference that year. They donated space and staff time. It was a great first big step to have a library of that stature embrace Wikipedia as partner of the same mission, providing knowledge to the public.

2010 was when the GLAM engagement started with the British Museum and the Wikimedian Liam Wyatt as the Wikipedian in Residence. After that, other museums started to follow the lead with Wikipedia engagement, to the point we are now. There are deep collaborations between museums and Wikimedia, mostly projects with Wikidata. Because it very much aligns with collections, metadata and the ability to query an to do interesting multimedia.

– Right now my position at the Metropolitan Museum of Art is as the main Wikimedia strategist. It is the largest art museum in the United States, the third most visited in the world and it has a diverse broad holdings of art. There are 5,000 years of human history and art, whether it is European, Asian, African, whether it is costumes, armours, paintings, sculptures – they have pretty much something of everything. My assignment is to bring their collection into Wikidata and to do interesting projects with it.

Wikimania, the user conference

Wikimania 2019 is Andrew Lih’s fourteenth, he has been to them all since 2005. The first one was held at a youth hostel in Frankfurt, about 150 people attending and organized by Wikimedia Deutschland.

– Every year there is yet another dimension to this community, and it keeps growing. This is why I keep coming back.

Andrew Lih believes that it is a good thing that there is a regular year to year follow up on the wiki projects, that there is a regular set of folks who comes to the conference and creates meaningful connections.

– I do not think we could have GLAM and Wiki egagement without Wikimania, or Wikidata without people coming to this conference. A lot of the people you see as leaders in the Wikimedia movement were the ones who showed up at Wikimania and made human connections with folks and had collaborations that are crucial for the movement.

Stronger together: Wikimania, open knowledge and the SDGs

Andrew Lih is on the steering committee for selecting the next city for Wikimania and this year they did something different, they reached out for like minded partners such as: Mozilla, Creative Commons, OpenStreetMap and the UN.

– We have always been really good at talking to ourselves. That is also a lost opportunity for Wikimania to interface with the rest of the world. This year we wanted to engage with the UN and the Sustainable Development Goals. That is why we invited Michael Peter Edson from the Museum for the United Nations – UN Live, to do the keynote. I think this is a good sign.

Andrew Lih reflects upon the way that UN tries to figure out how to engage Global North, Global South and marginalized communities in a way that is systematic and thoughtful. He thinks this could be useful for the Wikimedia movement and the global engagement. 

Open knowledge and free knowledge

– If you look at the top most popular websites in the world, how many of them do not have any ads? How many of them are not revenue generating? I can not think of any except from Wikipedia. We do not try to sell you something, or get private information about you to sell to someone. You are not a product at Wikipedia, says Andrew Lih.

Related links: 

Interviews done during Wikimania 2019: