Kimberli Mäkäräinen – bruket av samiska språk på Wikidata och Wikimedia Commons

English version below.

Följande intervju gjordes under Wikimania 2019 i Stockholm, Wikimedia-gemenskapens årliga konferens. De åsikter som uttrycks här nedan är personens egna. Den här konferensen är en plats för att berätta sina historier, utbyta idéer och möta nya och gamla vänner.

Wikimania 2019 organiserades av Wikimedia Foundation och arrangerades av Wikimedia Sverige. Den samlade hundratals wikimedianer från hela världen. Årets tema var: Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Kimberli Mäkäräinen  bruket av samiska språk på Wikidata och Wikimedia Commons

– När det här används i skolböcker och läromaterial, kommer det att bidra till kvalitet i utbildningen, det fjärde av de Globala målen.

Kimberli MäkäräinenKimberli Mäkäräinen, terminolog och översättare som arbetar med minoritetsspråk, främst med ursprungsspråk, samt student vid Helsingfors universitet. Foto: Gitta Wilén CC BY-SA, Via Wikimedia Commons.

–  Det finns svårigheter för talare av minoritetsspråk att bidra till Wikipedia på sitt eget modersmål. Låt oss ta itu med dessa svårigheter och hitta lösningar, säger Kimberli Mäkäräinen, Wikimedian, terminolog och professionell översättare, som arbetar med särskilt fokus på ursprungsspråk.

Kimberli Mäkäräinen studerar även samiska språk vid Helsingfors universitet. Där forskar hon på översättningar av lagstiftning mellan det dominerande språket och ursprungsspråk, till exempel hur man översätter grundlagar till dessa språk.

Geografiskt sträcker sig Kimberlis fokusområde över landsgränser. Det samiska landområdet täcker stora områden på norra halvklotet och spänner över fyra länder: Norge, Sverige, Finland och Ryssland, från Barents hav i norr, Norska havet i väster och Vita havet i öst.

– Det finns ännu cirka tio levande samiska språk och två eller tre som är utdöda, som vi känner till.

Kimberli arbetar med det nordsamiska språket, som talas i de nuvarande länderna Norge, Sverige och Finland, och skoltsamiska som talas i Finland och delar av Ryssland.

Utmaningar och lösningar för att göra framsteg 

Davvisámegiella, det nordsamiska språket, är det enda av de samiska språken du hittar på WIkipedia i dag. Andra samiska Wikipedia-språkprojekt finns i Wikimedia-inkubatorn, där de testas med avseende på livskraft innan de kan bli självständiga och fullständiga språkversioner av Wikipedia. Av dessa är det framför allt det skoltsamiska Wikipedia-projektet som är aktivt, och även det enaresamiska växer.

–  Vår tanke nu, är att fokusera på att lägga till vad vi kan till Wikimedia Commons och Wikidata för dessa språk. Till exempel när det gäller skoltsamiska har vi många bilder från museer och andra GLAM-databaser i Norge, Finland och Tyskland.

Om du har kunskaper om kulturen och språket så kan du bidra genom att lägga till information för att berika den metadata som är knutna till de uppladdade bilderna på Wikimedia Commons eller lägga till en översättning på Wikidata.

Språk förmedlar kontext och kultur

Kimberli växte upp i en flerspråkig region i USA och flyttade till Finland 1994. Hon är professionell översättare, mest från finska till engelska, men ibland från svenska eller samiska.

– Ett språk är en hel kunskapsbas. I ett språk ingår det många saker som inte självklart kan översättas till ett annat språk. Om du jämför ett språk med en familj, har familjemedlemmarna en historia tillsammans. Du och dina familjemedlemmar vet vad ni pratar om tack vare att ni delar historia, medan de som inte delar samma historia inte förstår.

Kimberli tror att samhällen också har historiska upplevelser inbäddade i det språk som de delar. Därför anser hon att det är viktigt att skapa relaterane Wikipedia-artiklar när det behövs – för att sätta saker i ett kulturellt sammanhang.

Samisk bröllopsprocession
Foto: Karin Beate Nosterud/Norden.org, CC BY-SA 2.5 Danmark, via Wikimedia Commons.

– När samer tittar på den här bilden vet de direkt  att det här är en bröllopsprocession. De vet var den kommer ifrån och kan berätta om benlindorna, vilken familj de tillhör. De kan se hela sin historia på den här bilden. Dräkten är unik för varje familj, och även för den region som familjen kommer från. Det här visar på hur viktigt det är att människor från den samiska gemenskapen bidrar medkunskap som är kontextuellt, historiskt och kulturellt korrekt på Wikimedia Commons, Wikidata och Wikipedia, säger Kimberli.

Källa behövs

Eftersom fakta om den samiska kulturen har de flesta av sina källor skrivna på samiska språk, medför detta ibland problem när artikeln översätts till ett andra språk och när källa behövs.

– Om det är okej för de andra Wikipedia-språkversionerna att använda engelska källor, borde jag få använda samiska källor. Det finns ingen regel som säger att man inte kan använda källor på andra språk på den engelska Wikipedia.

God utbildning för alla – det fjärde av de Globala målen 

Minoritetskulturer skulle gagnas av att ha fakta och tillgångar som är erkända och skrivna på sina modersmål, på Wikidata och Wikimedia Commons.

Wikimedia Suomi och Wikimedia Norge tror att det det här ska kunna komma att användas för skolböcker och i utbildningsmaterial. Det här skulle bidra till att höja kvaliteten på utbildningen.

Uppmanar till handling på Wikipedia

Kimberli är en av byråkraterna på nordsamiska Wikipedia, tillsammans med bland andra språkforskaren Trond Trosterud, som har skapat verktyg för samiska språk.

Kunniga personer är välkomna att hjälpa till: Om du är intresserad av att bidra till samiska Wikipedia och har kunskaper så gå gärna med. ”Talar du Davvisámegiella? Hjälp oss att blåsa liv i nordsamiska Wikipedia. Läs mer på Wikipedia:Bargokantuvra och diskutera projektets framtid på Wikipedia:Gáffestohpu.

Relaterade länkar: 

Fler intervjuer gjorda under Wikimania 2019:

In English

 

 

 

The following interview was made during Wikimania 2019 in Stockholm, an annual conference for the Wikimedia community. The opinions expressed below are the person’s own. This conference is a place for telling stories, exchanging ideas and to meet new and old friends. 

Wikimania 2019 was organized by the Wikimedia Foundation and hosted by Wikimedia Sverige. It gathered hundreds of Wikimedians from around the world. The theme this year was: Stronger together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals.

Kimberli Mäkäräinen – using the Saami languages on Wikidata and Wikimedia Commons

– When used in school books and educational material, this would contribute to quality in education, SDG goal number four.

Kimberli Mäkäräinen
Kimberli Mäkäräinen, a terminologist and translator working with minority languages, particularly indigenous languages, and a student at the University of Helsinki. Photo: Gitta Wilén CC BY-SA, Via Wikimedia Commons.

– There are difficulties for speakers of minority languages to contribute to Wikipedia in their own tongue. Let us address the difficulties and find solutions, says Kimberli Mäkäräinen, Wikimedian, terminologist, and professional translator, who works with minority languages and indigenous languages in particular.

Kimberli Mäkäräinen is also studying Saami languages at the University of Helsinki. She does research on translating legislation between dominant languages and indigenous languages, for example how to translate constitutions into these languages.

Geographically Kimberli’s focus area transcends country borders. The Saami homeland  covers great areas of the northern hemisphere, spanning four countries: Norway, Sweden, Finland and Russia, from the Barents Sea in the north, the Norwegian Sea in the west, and the White Sea in the east.

– There are about ten Saami languages still alive and two or three that have died off, that we know of.

Kimberli works with the Northern Saami language, which is spoken in what is now the states of Norway, Sweden and Finland, and Skolt Saami, which is spoken in Finland and parts of Russia.

Challenges and solutions to move forward

Davvisámegiella, the Northern Saami language, is the only Saami language that is found on Wikipedia. Other Saami language Wikipedia projects can be found in the Wikimedia incubator, where they are tested out for viability before becoming a full-fledged Wikipedia project of their own. Of the Saami language projects there, the Skolt Saami Wikipedia project is semi-active and the Inari Saami Wikipedia project is quickly regaining momentum.

– Our idea for now is to focus on adding what we can to Wikimedia Commons and Wikidata for these languages. For example when it comes to Skolt Saami, we have a lot of pictures from museums and other GLAM databases in Norway, Finland and Germany. 

You can contribute and add a caption to enrich the metadata connected to an uploaded picture on Wikimedia Commons or add a translation on Wikidata, if you have got the knowledge of the culture and the language. 

Languages carries context and culture

Kimberli grew up in a multi-language region of the USA and moved to Finland in 1994. She is a professional translator, mostly from Finnish to English, but occasionally from Swedish or Saami.

– A language is an entire knowledge base. There are all sorts of things incorporated into a language that are not necessarily translatable into another language. If you compare a language to a family, the members of the family will have a history together. You will all know what you are talking about because of the history you share, but nobody else does.

Kimberli believes that communities also have their own historical experiences embedded in the language they share. This is why she thinks it is important to create related Wikipedia articles when needed, to put things in a cultural context.

Saami wedding procession
Photo: Karin Beate Nosterud/Norden.org, CC BY-SA 2.5 Danmark, via Wikimedia Commons.

– When the Saami look at this picture, they can tell you that this is a wedding procession. They know where it is from and can tell by the bands around the people’s legs what family they belong to. They can see their whole entire history in this picture. The outfit is particular to each family and the region the family is from. This shows how important it is for people from the Saami community to add knowledge that is historically and culturally correct within the context to Wikimedia Commons, Wikidata and Wikipedia, Kimberli says.

Citations needed

Because facts about the Saami culture have most of their sources written in the Saami languages, this sometimes poses problems when the article is translated into a second language and citation are needed.

– If it is okay for the other Wikipedia language versions to use English sources, I should be permitted to use Saami sources. There is no rule that says that you cannot use other-language sources in the English Wikipedia.

Quality education – SDG goal number four

Minority cultures would benefit from having facts and resources on Wikidata and Wikimedia Commons that are accepted and written in their mother tongue. 

Wikimedia Suomi (Finland) and Wikimedia Norge have the idea that this can be used later on in school books and educational material. This would contribute to higher quality in education. 

Call to action on Wikipedia

Kimberli is one of the bureaucrats on the Northern Saami Wikipedia, the linguist Trond Trosterud is another, he has created tools for Saami languages.

Skilled people are encouraged to join: If you are interested in contributing to the Saami Wikipedia and have the knowledge, you are welcome to join: Do you speak Davvisámegiella? Help us to revive the Northern Sámi Wikipedia! See Wikipedia:Bargokantuvra and discuss the future of this project on Wikipedia:Gáffestohpu.”

 

Related links: 

Interviews done during Wikimania 2019: