Modeskrivstuga / Fashion edit-a-thon

See below for the English translation.

File:Europeana Fashion Editathon 2013 02.jpg

Fredagen den 22 mars var en väldigt trevlig och annorlunda arbetsdag. Wikimedia Sverige hade nämligen den största skrivstugan någonsin med 47 deltagare. Men också deltagarna och temat var någonting som vi tyvärr inte så ofta ser i samband med Wikipedia: kvinnor och mode. Wikipedia som vi vet, är väldigt mansdominerat (bara 9 procent av de som redigerar är kvinnor!) och mode har verkligen inte haft speciellt många eller bra artiklar på Wikipedia.

För att förbättra Wikipedias modeartiklar samlades den här fredagen våra fantastiska volontärer, personal från flera GLAM-institutioner, inflygna gäster från kontinenten, några bloggare och journalister samt en hel hög med studenter och personal från Stockholms universitet alla på Nordiska museet; och vi gjorde bra ifrån oss! Med denna pilot-modeskrivstuga satte vi en hög nivå inför de kommande modeskrivstugor som nu planeras i Europa under de kommande två åren, samtliga i samarbete med Europeana Fashion.

Den här skrivstugan i Stockholm var ett samarbete mellan flera organisationer: Wikimedia Sverige, Europeana, Nordiska museet, Europeana Fashion samt Stockholms universitets Centrum för modevetenskap. De har alla bidragit väldigt mycket och det är detta som gjorde skrivstugan så framgångsrik. Speciellt kul är att både Nordiska museet och MoMu i Antwerpen som en del av förberedelserna inför skrivstugan släppt hundratals modebilder som vi kunde använda för att illustrera artiklar på Wikipedia! För MoMu var den här uppladdningen ett först test att jobba med Wikimedia och vi hoppas att de nu kommer att få en blodad tand och ladda upp ännu fler bilder!

Vi inledde dagen med att presentera lite om våra respektive organisationer. Efter att deltagarna fått höra lite om Nordiska museet samt Europeana och Europeana Fashion gav jag dem en kortare genomgång hur det går till på Wikipedia med ett fokus på kulturen och hur det fungerar på Wikipedia.

För att komma igång med skrivandet så snabbt och enkelt som möjligt hade vi innan själva skrivstugan, den 12 mars, genomförde vi en workshop på Stockholms universitet där nio driftiga studenter lärt sig hur man redigerar på Wikipedia. På plats under skrivstugan hade vi därtill en hel del kanslipersonal från Wikimedia Sverige samt en handfull volontärer. Så direkt efter presentationerna fick deltagarna börja med att skriva och helt enkelt fråga när de behövde hjälp med det tekniska. Deltagarna kunde fritt välja att sitta själva eller tillsammans och arbeta medan vi cirkulerade och hjälpte folk med att komma igång.File:Documenting the edit-a-thon (8580183002).jpg

I mitten av dagen var det lunchpaus följt av en guidad tur på Nordiska museet då vi bland annat tittade på utställningarna Modemakt samt Smycken. Därefter blev det mer skrivande och som avslutning på dagen blev det lite vin, snittar och trevligt minglande. Nästan alla deltagarna stannade kvar till minglandet och flera personer stannade ända fram till klockan 20.00, då vi var tvungna att gå då vakterna skulle till att låsa igen museet. Då hade skrivstugan pågått i nästan 10 timmar! Många av deltagarna kom även fram och tackade för ett trevligt event vid slutet av skrivstugan, och några beskrev hur stolta de känt sig när de tryckt på spara!

Att vi tillsammans lyckades få till ett event där folk kände att de hade så pass roligt att de valde att spendera en stor del av en fredagskväll tillsammans med oss, och att de känt att de nu kunnat bidra är för mig de viktigaste sakerna som gör att jag känner glad och stolt över eventet. Det övergripande målet är ju trots allt att vi får fler aktiva skribenter över tid och att Wikipedia blir accepterat och uppskattat av allt större delar av samhället.

Men, självklart är det även intressant att veta vad det direkta utfallet av eventet blev. Då flera av våra verktyg strular fick jag sammanställa följande information manuellt, vilket tog sin beskärda tid, men här är i alla fall skrivstugan i nummer:

 • Vi hade 47 deltagare som registrerade sig på Nordiska museet.

 • Av deltagarna på plats var hela 30 stycken kvinnor! Det innebär 64 procent av deltagarna, vilket kan jämföras med att andelen kvinnor som redigerar på Wikipedia år 2011 endast utgjorde 9 procent (vilket är den senaste undersökning jag sett)!

 • 23 nya användare registrerade sig antingen under skrivstugan eller vid den förberedande workshopen på Stockholms universitet. Majoriteten av dessa var kvinnor.

 • Så hur gick det med bildanvändandet?File:Editing Wikipedia articles (8579423695).jpg

 • Målet med ett event likt detta är ju inte bara att sätta in bilderna i artiklar utan även att ta till vara till den expertis som finns bland deltagarna och sätta bilderna i en kontext. Därför är det extra kul att det totalt skapades 10 nya artiklar under dagen vilka spände över allt från biografier, till modefotografering, till Samiska klädesdräkter. Totalt redigerades 67 stycken olika artiklar under dagen. Det här är dock egentligen inte en komplett siffra då flera deltagare började skriva artiklar men publicerade dem under de efterföljande dagarna efter att de arbetat på dem lite mer.

 • Artiklar redigerades på åtta språk (polska, tyska, engelska, svenska, finska, spanska, ryska, italienska). De flesta bidragen skedde på engelsk- och svenskspråkiga Wikipedia.

 • Därtill togs 73 bilder under skrivstugan och laddades upp på Wikimedia Commons! Är detta nytt rekord från en enskild skrivstuga?

 • Sist men inte minst hann deltagarna även med att botanisera i Nordiska museets bibliotekets samlingar och fem stycken bilder skannades och laddades upp, vilka nu används i olika artiklar.File:Welcoming talks (8579081855).jpg

Utöver dessa mått så vill vi förstås veta vad deltagarna tyckte och svar från vår deltagarundersökning ramlar in lite allteftersom, och vad deltagarna tyckte kommer att presenteras i vår eventrapport. Men om det inte är så att alla som gillade eventet svarat redan så ser det väldigt bra ut! Folk uppger att de hade väldigt trevligt, gillade temat, tyckte att lokalen var fantastisk (men lite kall), att vi som jobbade var trevliga och bra och att de skulle kunna tänka sig vara med igen. En del har uppgett att de även skulle kunna tänka sig hjälpa till samt att de nog kan tänka sig att fortsätta redigera.

Samarbetet med våra partners var fantastiskt och vi hoppas att vi även kommande år kommer att kunna anordna modeskrivstugor på liknande sätt på Nordiska museet i samarbete med Stockholms universitet, med Europeana och Europeana Fashion, och kanske även någon ny organisation skulle vilja vara med?

ENGLISH VERSION

Friday, the 22nd of march, was a really different and exiting day at work as we at Wikimedia Sverige had our biggest edit-a-thon to date with a whopping 47 participants! Also the participants and the topic of the event were something that we unfortunately don’t always connect to Wikipedia: that is, women and fashion. Wikipedia as we know, is very male dominated (as only 9 percent of all editors are female!) and its fashion coverage is very poor compared to, for example World War II.

So, to improve Wikipedia’s fashion articles last Friday we gathered our fantastic volunteers, people from GLAMs, bloggers, journalists and our international guests from Europeana and Europeana Fashion at Nordiska museet in Stockholm. This was the first in the series of fashion edit-a-thons that will take place around Europe in the following two years, coordinated by Europeana Fashion, and we did raise the bar quite high!File:Editing Wikipedia articles (8580515222).jpg

This edit-a-thon in Stockholm was a collaboration between several organizations: Wikimedia Sverige, Europeana, the Nordiska museet, Europeana Fashion and the Centre for Fashion Studies at Stockholm University. They have all contributed very much and this is what made ​​the edit-a-thon so successful. Especially fun is that both the Nordiska museet and MoMu in Antwerp, as part of preparations for the  edit-a-thon, released hundreds of fashion images that we could use to illustrate articles on Wikipedia! For MoMu this upload was their first experience to work with Wikimedia and usage of Wikimedia Commons, and we hope that they found it rewarding and will upload even more pictures in the future!

We started the day with some presentations about our organisations, and I talked about how Wikipedia works. This part I tried to keep less technical as we, prior to the edit-a-thon, already had had a workshop at Stockholm university where we taught students to edit Wikipedia. We also had plenty of Wikimedia staff and volunteers at Nordiska museet to help out with writing the articles and adding the pictures.

At midday was the lunch break, which was followed by a guided tour of the Nordiska museets’s fashion exhibitions,  for example the really interesting Modemakt (Fashion Power) and Smycken (Jewelry). After that we continued writing for another couple of hours and at the end of the day we had wine, canapés and a nice mingle. Almost all the participants stayed to mingle and several people didn’t leave until 8 p.m., when we had to leave as the guards was about to close the museum. At that point the participants had stayed for almost 10 hours! Many of the participants also came up to us and thanked us for a nice event, telling us how proud they felt when pressing save!

File:Europeana Fashion Editathon 2013 11.jpg

That we  together were able to make this event so fun that people wanted to spend their Friday night with us and that they really felt like they were able to contribute are the things that make me most happy and proud about this event. The goal with an edit-a-thon is after all not just to get more articles but to get more active editors to Wikipedia and to raise awareness of how Wikipedia works in the society.

Of course it’s also interesting to know what the direct outcomes of the event were. Since several of our statistical tools don’t work properly, I have compiled the following information manually, which took its fair time, but here you will see the edit-a-thon in numbers:

 • We had 47 participants that registered their attendance at the Nordiska museet.

 • Of the participants a total of 30 were women! That is equal to 64 percent of the participants, which can be compared with the fact that only nine percentage of editors on Wikipedia in 2011 was women (which is the most recent study I’ve seen)!

 • 23 new users was created, either at the edit-a-thon, or at the preparatory workshop at Stockholm University. The majority of these were women. Some of the editors sat together and used only one account.

 • So how many of the images where used?

 • The goal of an event like this is not just to add the pictures to articles, but also to take advantage of the expertise of the participants and put the images in context. Therefore, it is especially exciting that in total the participants created ten new articles throughout the day, which spanned everything from biographies, to fashion photography, to Sami costumes. In total 67 different articles were edited during the day. However, this is not really a complete figure as several participants began to write articles but published them in the following days, after they had worked on them some more.

 • Articles were edited in eight different languages ​​(Polish, German, English, Swedish, Finnish, Spanish, Russian, Italian). Most of the contributions were made in the English and the Swedish Wikipedia.

 • In addition, 73 images were taken during the edit-a-thon and uploaded to Wikimedia Commons! Could this be a new record from a single edit-a-thon?

 • Last but not least, the participants also had time to look around at the Nordiska museet library and five images were scanned and uploaded, which are now used in various articles.

In addition to statistics we of course want to know what the participants thought of the event and we are gathering answers in our survey, we will present this in the event report later on. So far, unless all the people who like the event have already answered, we seem to be getting some very positive feedback. People had fun, they liked the theme and loved the location (even though it was a bit cold) and they thought of Wikimedia Sverige’s staff as nice, helpful and professional. Many also answered that they would like to take part, or even help out, in similar events in the future and that they feel like they can now continue editing Wikipedia without much problems. I.e. the initial hurdle has been overcome.

Overall this event and our partnership with Nordiska museet, Europeana Fashion, Europeana and Stockholm University was a success and we would be happy to arrange more fashion edit-a-thons also in the future!

 Europeana FashionNordiska Museet

1 tanke om “Modeskrivstuga / Fashion edit-a-thon

Comments are closed.