Vi engagerar Deloittes personal i att göra skillnad

Varje år anordnar Deloitte en så kallad ”Impact day” där deras anställda i Sverige ägnar dagen åt att lösa problem i och stötta ideella organisationer. 2020 och 2021 har Wikimedia Sverige varit en av ett dryg tiotal organisationer som fått pro bono-hjälp av företaget.

Impact day var ett hybridarrangemang där några deltog på plats i Deloittes lokaler, och andra digitalt. Här är en bild från kommunikationsgruppen.

Översättningar

I år deltog Wikimedia Sverige med tre utmaningar från vår verksamhet som vi ville ha hjälp med. Det första spåret handlade om översättningar, med två olika fokus. Dels arbetade en grupp med översättning av texter i MediaWiki-mjukvaran och tillägg som används på svenskspråkiga Wikipedia, från engelska till svenska. Dels arbetade ett par personer med översättning av policytexter på Wikimedia Commons och Wikipedia. Här fick Deloittes personal komma in under huven och få en djupare förståelse för en del av vår verksamhet. Dessutom blev det en lärdom för Wikimedia Sveriges personal i hur man enkelt introducerar personer utan förkunskaper, som ska arbeta med den här typen av uppgifter. Det var Alicia, Sebastian och Axel som deltog i översättningsarbetet från Wikimedia Sveriges sida.

Diagram över översättningar i MediaWiki-tillägg på svenskspråkiga Wikipedia vid tiden för Impact Day.

Kommunikation och budskap

Det andra spåret för dagen ägnades åt kommunikation, sociala medier och insamling, där Jenny och Josefine deltog. Här pratades budskap och metoder för att engagera allmänheten och lära dem mer om Wikimedia Sveriges verksamhet, så att de väljer att bli medlemmar eller skänka pengar. Deloitte bidrog med både teoretisk kunskap och praktisk budskapsformulering, som Wikimedia Sverige kan använda sig av framöver. Under dagen skedde också omvärldsbevakning bland andra insamlingsorganisationer såväl som Wikimedia Foundation, för att hitta goda och mindre goda exempel på insamlingskommunikation.

Del av den Miro board som användes som underlag för arbetet med kommunikation. Miro är ett verktyg för digitala workshopar där man arbetar gemensamt på en arbetsyta. Det går exempelvis att lägga till bilder och anteckningar.

Rapport om klimatpåverkan

Under det tredje spåret arbetade Eric tillsammans med Deloittes medarbetare för att uppfylla den motion om en klimatpåverkansrapport som antogs vid Wikimedia Sveriges årsmöte 2021. Här var Deloitte till god hjälp, både med att erbjuda sina mallar och underlag, och i att presentera hur man kan lägga upp arbetet med rapporten. Här blev det väldigt tydligt att Deloittes insats sparade föreningen flera veckors arbetstid, om vi skulle ha gjort allt detta själva från grunden.

Sammantaget har det varit värdefullt för Wikimedia Sverige att delta i Deloitte Impact Day. Vi har också fått positiva tillrop från Deloittes personal, som lärt sig mer om Wikimedia Sverige och Wikimediaplattformarna genom att arbeta tillsammans med föreningens personal.