Att överväga kunskap på Wikipedia

En studie om synen på Wikipedia som kunskap- och informationskälla bland svenska forskare
En visualisering över hur olika användare bidrar och integrerar med varandra i samma artikel på Wikipedia. Skärmavbild CC BY SA av Moroten12345 från Wikimedia Commons.

Uppsatsen Negotiating Knowledge on Wikipedia ger en inblick i hur svenska forskare upplever Wikipedia som en arena för kunskapsdelning. Studien visar på utmaningar och möjligheter när det kommer till att främja forskares deltagande på Wikipedia och betonar vikten av att fortsätta utforska denna dynamiska kunskapsplattform.

På Wikipedia möts människor från hela världen för att ta till sig och dela med sig av kunskap. Men hur upplever svenska forskare denna informations- och kunskapskälla? Vad är deras upplevelse när det kommer till att dela sin egen kunskap på Wikipedia? Denna studie syftade till att besvara dessa frågor och utforska de olika erfarenheter som svenska forskare har när de använder Wikipedia som en arena för kunskapsutbyte.

Resultatet av studien visar på en mångfald av åsikter om forskarens roll på Wikipedia. Vissa kritiserade plattformens informationsstruktur medan andra betonade vikten av att bidra med pålitlig kunskap som kan användas som grund för beslutsfattande i samhället. Dessutom visade resultaten på bristande incitament för svenska forskare att bidra med sin forskning på Wikipedia. Detta är en fråga som behöver diskuteras mer för att främja ökad delaktighet från akademiker på plattformen.

Uppsatsen är skriven av Jonathan Arvidsson, Karlstads universitet 2023, och kan laddas ner från DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) – Negotiating Knowledge on Wikipedia: A study focused on different views on Wikipedia as a source of information among Swedish scholars.

Wikimedia Sverige stödjer studenter och forskare som använder Wikimedias plattformar i sin verksamhet och vi tar gärna emot frågor, förslag och idéer på samarbeten. Mer om bakgrunden till den här uppsatsen finns i en artikel på Wikimediarörelsens officiella blogg Diff.