Wikimedia Sveriges hållbarhetsrapport 2022 – en sammanfattning

Eric Luth, CC BY SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Under årsmötet 2021 bifölls en motion om att Wikimedia Sverige skulle ta fram en klimatpåverkansredovisning. 

Två år i rad har föreningen fått hjälp av konsultbyrån Deloitte pro bono, för att i första led ta fram en rapportmall som visar föreningens klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp, och i nästa led förbättra metoden för att skapa en så tillförlitlig rapport som möjligt.

I samband med årsmötet 2023 presenterades den senaste versionen av rapporten, som har föregåtts av ett intensivt arbete, både med att ta fram de faktiska siffrorna och att förbättra rutiner och processer kring rapporteringen. 

Mätningarna har gjorts i fyra kategorier: tjänsteresor, inköp, energi och digital interaktion. De fokuserar i huvudsak på den verksamhet vi har möjlighet att mäta, vilket i hög grad blir kansliets och styrelsens arbete och i någon mån stöd till gemenskapen och andra former av stöd till volontärer. Den första rapporten byggde på så kallade emissionsfaktorer (det vill säga standardiserade siffror för hur mycket utsläpp en särskild kategori i regel ger upphov till) som baserades på spenderade utgifter. Det ger dock upphov till många märkliga utfall, som att en omfattande revision under 2020 fick utsläppen att slå i taket. 

Målet fram till 2023 varit att i så hög grad som möjligt ersätta de tidigare emissionsfaktorerna med antingen bättre emissionsfaktorer eller faktiska siffror. Energi, tjänsteresor och digital interaktion visar nu förmodligen en hyfsat verklighetsnära bild, medan inköpta varor och tjänster fortfarande är svåruppskattat.

Med det förbättrade tillvägagångssättet är ändå sannolikt siffrorna för 2022 mycket mer exakta, och många schablonberäkningar har kunnat ersättas.

Totalt släppte föreningen under 2022 ut 17 000 kg CO2e, enligt våra mätningar. Mellan tummen och pekfingret motsvarar det ungefär 2 miljoner fullt laddade smarta telefoner, den årliga elförbrukningen av drygt 8 hushåll, eller 6 ton avfall som återvinns istället för att gå till deponi.

 

I diagrammet syns en större minskning av utsläppen från 2021 till 2022. Stora delar av de minskade utsläppen har dock förmodligen att göra med förbättrad information och mer träffsäkra uppgifter. Det är alltså svårt att säga om vi faktiskt har minskat utsläppen. Däremot kan vi säga att vi har en bättre bild över vilka utsläpp vår verksamhet ger upphov till. 

Den förbättrade statistiken har bland annat bidragit till mer träffsäkra, och lägre, siffror inom externa kostnader och tjänster, kommunikation och teknisk utrustning samt förbrukningskostnader.

På grund av förbättrade rutiner har vi nu kunnat redovisa utsläpp för kost och logi, vilket visar sig vara en relativt stor utsläppspost.

Som väntat syns en uppgång i utsläpp från resor, jämfört med under pandemiåren. 

Uppgången är ändå inte tillbaka till 2019 års nivåer, och fortfarande är resor en mindre del av utsläppen jämfört med inköp. 

Föreningen åker dock alltmer tåg – det färdmedel som står för den längsta resta distansen.

Nästa steg för Wikimedia Sveriges kansli och styrelse är att under 2023:

  • Ta fram bättre siffror för konsult- och hemarbete
  • Förbättra och förenkla processerna för att mäta utsläppen från föreningens resor
  • Förbättra siffrorna för de större tjänsterna vi köper in (där vi förväntar oss en minskning av utsläppen)
  • Identifiera ett tydligt definierat område där vi kan genomföra åtgärder för att minska utsläppen

Även om Wikimedia Sverige nu försöker kartlägga utsläppen kopplade direkt till vår egen verksamhet har Wikimediaplattformarna samtidigt en indirekt, positiv klimatpåverkan som är ännu svårare att mäta.

Wikipedia är en av samhällets viktigaste utbildningresurser, och används av tiotusentals svenskar varje dag. Många söker sig till informationen om klimat och miljö, och under de senaste åren har vi aktivt samarbetat med partnerorganisationer i både Sverige och utomlands för att sprida fri kunskap om klimat- och miljöfrågor via Wikipedia.

Det är en påverkan som är svår att mäta i siffror, men som engagerar oss som förening och som vi sätter ett stort värde på.